HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHÙ NINH GIẢI NGÂN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN HUYỆN
  • Cập nhật: 13/04/2021
  • Lượt xem: 2850 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 13/4/2021, tại trụ sở UBND xã Phù Ninh, Hội Nông dân huyện tổ chức giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cho các hộ hội viên nông dân xã Phù Ninh. Chứng kiến buổi giải ngân có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Hội Nông dân huyện; đại diện UBND xã Phù Ninh, Hội Nông dân xã và 09 hộ hội viên nông dân Hợp tác xã Lâm nghiệp Phù Ninh được vay vốn.

Với tổng số vốn vay là 330 triệu đồng, dự án “Sản xuất cây giống lâm nghiệp” tại xã Phù Ninh có thời hạn vay là 24 tháng, mức phí cho vay 8,4%/ năm. Được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Hội, đã giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng qui mô sản xuất, phát triển cây giống lâm nghiệp, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.


Hội nghị giải ngân tại UBND xã Phù Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân, đồng chí Lê Việt Hùng – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hộ hội viên trong Hợp tác xã Lâm nghiệp được vay vốn, thực hiện sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng qui mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới./.

Thanh Quỳnh - Hội Nông dân huyện Phù Ninh