Tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2020 cho xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  • Cập nhật: 08/12/2020
  • Lượt xem: 1282 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 07/12/2020 UBND huyện Phù Ninh đã ban hành văn bản số 427/BC-UBND báo cáo về Tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2020 cho xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

UBND huyện Phù Ninh đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện, cụ thể:

          - Lấy ý kiến của nhân dân:

UBND huyện đã chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện công bố 05 lần trên phương tiện phát thanh và 03 lần trên Trang Thông tin điện tử huyện Phù Ninh với nội dung “ Gia Thanh đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 ” để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện. Thời gian lấy ý kiến của nhân dân từ 10/11/2020 đến 25/11/2020.

          - Lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện; UBND các xã trên địa bàn huyện:

+ UBND huyện đã gửi báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí của xã Gia Thanh (trên cơ sở đã lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn bổ sung và hoàn chỉnh) tới Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên Mặt trận tổ quốc; UBND các xã trên địa bàn. Đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc và UBND các xã trên địa bàn huyện tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí cho xã Gia Thanh đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

 Thời gian lấy ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã trên địa bàn huyện trong tháng 11. Hình thức lấy ý kiến: Phiếu ý kiến trực tiếp của người dân.

II. Ý KIẾN THAM GIA VÀO KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI CHO XÃ TIÊN PHÚ.

1. Ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện

- Hình thức tham gia ý kiến: Bằng văn bản.

- Ý kiến tham gia: 100% ý kiến nhất trí với kết quả thẩm tra của UBND huyện về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Gia Thanh đã đạt được.

- Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện sớm hoàn thành các thủ tục hồ sơ tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh Phú Thọ thẩm định, xét, công nhận xã Gia Thanh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đồng thời, hàng năm xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt còn ở mức thấp của xã Gia Thanh.

2. Ý kiến tham gia của UBND các xã trên địa bàn

- Hình thức tham gia ý kiến: Bằng văn bản.

- Ý kiến tham gia: 16/16 xã đều thống nhất kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Gia Thanh, đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu (đạt 100% theo quy định); đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

- Đề xuất, kiến nghị: Không.

3. Ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân trên địa bàn

- Hình thức tham gia ý kiến: Đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc gửi văn bản về BCĐ các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện (qua cơ quan thường trực phòng Nông nghiệp và PTNT huyện).

- Ý kiến tham gia: Có 12 ý kiến phản hồi trực tiếp, trong đó các ý kiến đều nhất trí với kết quả báo cáo thẩm tra và đề nghị UBND huyện tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để trình UBND tỉnh Phú Thọ xét, đề nghị công nhận xã Gia Thanh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

- Đề xuất, kiến nghị: Không.

III. KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN THAM GIA, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN.

Ngày 26/11/2020 UBND huyện Phù Ninh tổ chức họp các thành viên Ban chỉ đạo CTMTQG xây dựng nông thôn mới của huyện để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Gia Thanh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Hội nghị có 24/24 thành viên tham dự họp thống nhất đề nghị công nhận xã Gia Thanh đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%.

UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ủy Ban MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã; đồng thời, yêu cầu UBND xã Gia Thanh sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục củng cố nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt bền vững và phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao.

          UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện) hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu với UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã Gia Thanh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-bc th y kien tham gia huyen (1).pdf

Ban biên tập