Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021
  • Cập nhật: 16/06/2020
  • Lượt xem: 5875 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 12/06/2020 HĐND huyện Phù Ninh đã ban hành thông báo số : 02 /TB-HĐND Về việc tổ chức kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021

- Thời gian: dự kiến 01 ngày, vào ngày 14/7/2020

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị trấn Phong Châu

Chi tiết tài liệu đính kèmtb 02 hdnd_15-06-2020.pdf

Ban biên tập