Phù Ninh: Tập trung nguồn lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội
  • Cập nhật: 03/08/2020
  • Lượt xem: 10527 lượt xem

(Phù Ninh)- Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh đã tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo các địa phương trong huyện có sự đổi mới, khởi sắc từng ngày. An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.


Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh đã chủ động, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 8,75%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 8.435 tỷ đồng. Đời sống người dân được cải thiện đáng kể; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 22.5 triệu đồng so với năm 2015.

 

 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô các ngành kinh tế được mở rộng và có những bước phát triển mới, hiệu quả kinh tế được nâng lên. Sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ cấu và phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Giá trị sản phẩm bình quân trên một ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 100,5 triệu đồng/năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá cao; giá trị sản xuất toàn ngành đạt hơn 7.925 tỷ đồng, tăng 182,6% so năm 2015; nghề và làng nghề được duy trì và phát triển. Các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện và đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là khâu đột phá quan trọng, huyện Phù Ninh đã tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; sự vào cuộc của các doanh nghiệp và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, cấp nước, hạ tầng văn hóa - xã hội, hạ tầng các cụm công nghiệp; từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong đó việc phát triển hạ tầng giao thông được huyện xác định là yếu tố cốt lõi đặt lên hàng đầu. Đến nay, huyện Phù Ninh đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, được 121,11km đường giao thông. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 72,5%, trong đó có trên 70% có quy mô mặt đường trên 5m. Hệ thống giao thông cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự kết nối liên thông và thu hút đầu tư vào địa bàn. Điểm nhấn trong phát triển kết cấu hạ tầng của huyện Phù Ninh thời gian qua là gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 5 xã so với Nghị quyết Đại hội), còn lại 05 xã cơ bản đã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Thực hiện khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và hiện đại hóa nền hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi để huyện Phù Ninh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN). Huyện đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí không gian sản xuất công nghiệp hợp lý, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đã thu hút 35 dự án sản xuất công nghiệp với tổng số vốn đầu tư 2.830 tỷ đồng, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Một số doanh nghiệp sản phẩm có thế mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao như: Sản xuất giấy, chế biến gỗ, may mặc, điện tử, sản phẩm từ nhựa PP, PE…

Lĩnh vực văn hóa thông tin - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, chất lượng hoạt động không ngừng được nâng lên. Trong đó, lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục đổi mới và phát triển: quy mô, mạng lưới trường, lớp học được mở rộng; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng cao. Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục các bậc học, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt mức độ 3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến hết năm 2020, huyện Phù Ninh xây dựng thêm 25 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chỉ tiêu 100% các trường học công lập thuộc huyện quản lý đạt chuẩn quốc gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh được thực hiện có hiệu quả. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm, chú trọng, thực hiện tốt. Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, hộ cận nghèo còn 1,55%. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường, tình hình an ninh - chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Phù Ninh xác định tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, phát triển công nghiệp, dịch vụ trở thành động lực của nền kinh tế. Tập trung thực hiện hai khâu đột phá là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở” và “Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng”, phấn đấu xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản đạt huyện nông thôn mới.

Để đạt các mục tiêu đã đề ra, huyện Phù Ninh đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; chú trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở; xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phát huy tiềm năng và lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế toàn diện và bền vững.Trong đó, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển sản xuất CN - TTCN, dịch vụ gắn với phát triển đô thị; tạo sự đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Phù Ninh, cụm công nghiệp Phú Gia, cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp mới, sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, sức cạnh tranh trên thị trường, sử dụng nhiều lao động như: Cơ khí, điện tử, dệt may, vật liệu xây dựng chất lượng cao, gỗ gia dụng… Đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Tăng cường công tác an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh sẽ đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động các nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và của Tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX - Nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Lưu Quang Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh