KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2022
  • Cập nhật: 13/04/2022
  • Lượt xem: 1411 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 08/04/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 65/KH-UBND kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2022

1. Mục tiêu chung:

Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện có kết quả Chương trình OCOP nhằm góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, bảo tồn, phát huy các giá trị sản phẩm truyền thống của địa phương theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; hỗ trợ phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong cộng đồng với sự tự nguyện tham gia của tổ chức kinh tế và người dân; Lựa chọn phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực truyền thống, mang tính đặc trưng, lợi thế so sánh của từng địa phương theo hướng hàng hóa đạt tiêu chuẩn; có khả năng cạnh tranh trên thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu năm 2022 có thêm 2-3 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên (Hồng không hạt Gia Thanh, Cá thính Tử Đà, Trà thải độc). Đến hết năm 2022 huyện Phù Ninh có 5 sản phẩm OCOP.

- Khuyến khích, phát triển (doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ/cơ sở sản xuất kinh doanh) tham gia Chương trình OCOP.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng thực hiện

a. Phát triển sản phẩm :

- Nhóm thực phẩm tươi sống (Rau, củ, quả, hạt tươi): Hồng không hạt Gia Thanh.

- Nhóm thực phẩm chế biến (Chế biến từ thủy, hải sản): Cá thính Tử Đà

-  Nhóm sản phẩm thực phẩm: Trà thải độc

b. Chủ thể tham gia.

- Hợp tác xã, tổ hợp tác.

- Hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.

2. Tổ chức đăng ký, lựa chọn sản phẩm

2.1. Tổ chức đăng ký sản phẩm

a) Nội dung: Triển khai hướng dẫn các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình.

b) Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT; UBND các xã, thị trấn.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2022.

2.2. Tổ chức lựa chọn ý tưởng sản phẩm

a) Nội dung: UBND các xã, thị trấn tiếp nhận phiếu đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình năm 2022 của các tổ chức kinh tế, xem xét hướng dẫn hoàn thiện, sau đó gửi về cơ quan thường trực Chương trình cấp huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, tổ chức đánh giá, lựa chọn các phiếu/sản phẩm khả thi, đầy đủ thông tin lập danh sách (kèm phiếu đăng ký) xét chọn sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

b) Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT; UBND các xã, thị trấn.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 5-6/2022.

3. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm

a) Nội dung: Tổ chức đánh giá sản phẩm theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành kế hoạch; thành lập Hội đồng, Tổ thư ký). Đề xuất các sản phẩm đạt điểm tiềm năng từ 3 sao tham dự kỳ đánh giá, công nhận ở cấp tỉnh.

b) Đơn vị thực hiện: Hội đồng đánh giá cấp huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT.

c) Đơn vị phối hợp: Chi Cục Phát triển nông thôn.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 6-7/2022.

Chi tiết văn bản ke hoach trien khai ocop 2022.pdf

Ban Biên tập