ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG HUYỆN PHÙ NINH CƠ BẢN ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
  • Cập nhật: 03/08/2020
  • Lượt xem: 6871 lượt xem

(Phù Ninh)- 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phù Ninh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.


Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng: Chỉ đạo quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVIII; kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện; sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng; lĩnh vực dịch vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến; xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bộ mặt khu vực trung tâm huyện có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên; hệ thống y tế được củng cố, y tế ngoài công lập có bước phát triển, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Công tác an sinh xã hội được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm sâu, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy; cụ thể hóa thành Chương trình hành động, Kế hoạch để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở nhất là người đứng đầu có nhiều đổi mới, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng rà soát, bổ sung đưa nội dung thực hiện Nghị quyết vào việc kiểm điểm đánh giá tập thể cấp ủy, cá nhân đảng viên hàng năm, để làm rõ trách nhiệm; đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”để tự soi, tự sửa. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đã chỉ đạo, xác định rõ những khuyết điểm, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp sửa chữa khắc phục, báo cáo cấp ủy và cấp trên trực tiếp.


Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; xây dựng thành các chương trình toàn khóa, hàng năm; các tập thể, cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Qua thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là sự chuyển biến trong việc làm theo Bác, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Làm tốt công tác định hướng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhận diện, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái; kịp thời xử lý nghiêm và chấn chỉnh các thông tin sai sự thật, xấu độc, góp phần định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổ chức bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (đã giảm 2 đơn vị sự nghiệp, 2 đơn vị hành chính cấp xã 16 khu dân cư). Công tác cán bộ được chú trọng, thực hiện tốt việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của huyện và cơ sở có nhiều thay đổi, đã kịp thời bổ sung, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của huyện trong tình hình mới.

Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy Phù Ninh