Áp dụng hình thức phù hợp trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC để phòng, chống dịch.
  • Cập nhật: 20/10/2021
  • Lượt xem: 390 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 20/10/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1533/UBND-VP V/v áp dụng hình thức phù hợp trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC để phòng, chống dịch, cụ thể như sau:

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và trên địa bàn huyện Phù Ninh; để đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, các nhân có nhu cầu giao dịch, thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện, cấp xã, góp phần hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện): tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện kể từ 7h30’ ngày 21/10/2021 cho đến khi có thông báo mới. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC đến gửi hồ sơ tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, thị trấn.

2. Đài Truyền thanh huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện giao dịch TTHC bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương để áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế số lượng người dân liên hệ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; tăng cường việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nhằm đảm bảo các giao dịch về giải quyết TTHC được đáp ứng đầy đủ. Thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân về các biện pháp được áp dụng trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

4. Bưu điện huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan, hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ TTHC tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, thị trấn và liên hệ với tổ chức, các nhân để trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có nhu cầu).

5. Các tổ chức, cá nhân có công việc thực sự cần thiết phải trực tiếp thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, liên hệ ông Chu Văn Thuận – Thường trực Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện,            sđt: 0979.303.997 để được bố trí, sắp xếp đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Chi tiết văn bản signed-signed-10.2021 tiep nhan ho so tthc trong giai doan covid t10-2021.pdf

Ban Biên tập