Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
  • Cập nhật: 15/08/2019
  • Lượt xem: 5550 lượt xem

NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC


Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
Trình tự thực hiện Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên, hoặc trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó tự nguyện cai nghiện, không còn sử dụng ma túy có Giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian tự nguyện cai nghiện làm đơn đề nghị miễn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn cai nghiện, tự nguyện cai nghiện) gửi Tổ trưởng Tổ công tác.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Tổ trưởng Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xem xét, quyết định việc hoãn chấp hành quyết định.
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
Đơn đề nghị miễn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn cai nghiện).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.
Chọn lĩnh vực 7. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
Kết quả thực hiện Quyết định miễn chấp hành cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên, hoặc trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó tự nguyện cai nghiện, không còn sử dụng ma túy có Giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian tự nguyện cai nghiện làm đơn đề nghị miễn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn cai nghiện, tự nguyện cai nghiện) gửi Tổ trưởng Tổ công tác.
Cơ sở pháp lý - Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng./.
Tài liệu đính kèm