Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
  • Cập nhật: 04/09/2019
  • Lượt xem: 5375 lượt xem

NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Trình tự thực hiện - UBND cấp xã hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Bộ phận Một cửa.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đúng đủ thì tiếp nhận; nếu chưa đúng, đủ thì chuyển trả và hướng dẫn hoàn thiện theo quy định. Chuyển hồ sơ cho phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định.
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo huyện ra văn bản kèm danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa.
Cách thức thực hiện Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Danh sách đề nghị của UBND cấp xã;
- Bản khai cá nhân (Mẫu KC1 - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH);
- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Huân chương kháng chiến; Huy chương kháng chiến; Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng; Giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực Chính sách người có công
Kết quả thực hiện Văn bản kèm danh sách đề nghị của UBND cấp huyện.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu KC1 - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-2013, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH; Thông tư số: 05/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12/3/2004.
Tài liệu đính kèm TT-927082019030049.doc