Phù Ninh sau 3 năm thực hiện Nghị Quyết số 11 - NQ/HU về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và phát triển huyện Phù Ninh giai đoạn 2016 - 2020”
  • Cập nhật: 16/05/2019
  • Lượt xem: 5266 lượt xem

( Phù Ninh)-Xác định thực hiện tốt công tác dân số và phát triển là nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngày 29/11/2016, Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 11 - NQ/HU về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và phát triển huyện Phù Ninh giai đoạn 2016 - 2020. Trong 3 năm qua huyện Phù Ninh đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết vì vậy công tác dân số trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong các tầng lớp nhân dân.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của đội ngũ chuyên trách, cộng tác viên dân số, công tác dân số và phát triển trên địa bàn huyện Phù Ninh đã đạt được một số kết quả quan trọng, tỷ lệ sinh năm 2016 (1,77%), năm 2018 là (1,59%), dự báo năm 2020: tỷ lệ sinh là (1,59%), bình quân giảm 0,036% năm. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2016 là (1,28%), năm 2018 là (1,195%), dự báo đến năm 2020: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là (1,1%). Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 2016 là (8,19%), năm 2018 là (8,81%), dự báo năm 2020: tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên là (8,50%). Tỷ số giới tính khi sinh năm 2016 là 107,5 bé trai/100 bé gái; năm 2018 là 104,3 bé trai/100 bé gái; Dự báo năm 2020 là 109,0 bé trai/100 bé gái.

Quán triệt các nội dung Nghị quyết số 11 - NQ/HU của Ban thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số và phát triển huyện Phù Ninh giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện Phù Ninh đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân và cụ thể hóa Nghị quyết vào chương trình công tác hàng năm, xác định công tác dân số và phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị và trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết số: 28/NQ - HĐND ngày 20/12/2016 về công tác dân số và phát triển huyện Phù Ninh giai đoạn 2016 -2020. Công tác truyền thông, vận động, giáo dục được đổi mới và ngày càng phát huy hiệu quả, đổi mới về nội dung, da dạng về hình thức, tuyên truyền phong phú năm 2016 tổ chức giao lưu kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam, kỷ niệm ngày Dân số Thế giới.  Năm 2018 tổ chức Hội thi “ Câu lạc bộ gia đình Hạnh phúc 5 không 3 sạch” .Tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các cháu học sinh tiêu biểu con các gia đình sinh con một bề là giái thực hiện tốt chính sách dân số...Xây dựng các phóng sự truyền hình và tăng cường thời lượng phát sóng các chuyên mục dân số và phát triển trên Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đó chú trọng các hoạt động truyền thông trực tiếp, tư vấn, gặp gỡ tại hộ gia đình của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên và tăng cường trong các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến địa bàn có mức sinh cao và nhân kỷ niệm các sự kiện về dân số hàng năm, qua đó kịp thời biểu dương những điển hình, mô hình gia đình tiêu biểu, gia đình sinh ít con, thành đạt và hạnh phúc, tổ chức ký cam kết thực hiện chính sách dân số trong cán bộ công chức, viên chức. Công tác truyền thông tiếp tục tạo ra ý thức xã hội rộng rãi, phong trào thi đua thực hiện gia đình ít con, mạnh khỏe, giàu có hạnh phúc; nhận thức của người dân về KHHGĐ được nâng lên rõ rệt, quan niệm hôn nhân và sinh đẻ đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, giảm nghèo bền vũng trên địa bàn huyện. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình được mở rộng và nâng cao, đến nay cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đảm bảo thuận tiện, an toàn cho người sử dụng theo hướng đa dạng hóa các biện pháp tránh thai. 100% trạm y tế xã thực hiện được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình thông thường (đặt vòng, khám chữa phụ khoa). Dịch vụ cung cấp các biện pháp tránh thai lâm sàng (đặt vòng, triệt sản, tiêm, cấy tránh thai), phi lâm sàng (viên uống tránh thai, bao cao su) đáp ứng nhu cầu đối tượng, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ có thai ngoài ý muốn, giảm mạnh nạo thai, hút thai, đặc biệt nạo, hút thai ở vị thành niên góp phần nâng cao chất lượng dân số. Triển khai có hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền, vận động, phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh tăng bình quân 5,63% năm (năm 2016 là 748 bà mẹ; năm 2018 là 900 bà mẹ tăng 152 trường hợp); tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc tăng bình quân 6,87%/ (năm 2016 là 624 trường hợp; năm 2018 là 786 trường hợp tăng 162 trường hợp)...

Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu lực quản lý, đến nay tổ chức bộ máy thực hiện công tác dân số cấp huyện đã ổn định. Trung tâm DS – KHHGĐ hiện có 26 viên chức (trong đó có 19 viên chức phụ trách công tác dân số tại các xã, thị trấn) và 231 cộng tác viên tại các khu dân cư. Chính sách và nguồn lực được quan tâm đầu tư chủ yếu từ nguồn ngân sách huyện cấp theo Nghị quyết HĐND huyện, một phần hỗ trợ từ nguồn ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia (hỗ trợ thù lao, thu thập báo cáo cho cộng tác viên). Thực hiện tốt xã hội hóa công tác dân số, tập trung vào hàng hóa sức khỏe sinh sản, phương tiện tránh thai, sàng lọc sơ sinh, sàng lọc trước sinh ...(bình quân 540, 58 triệu/năm) đã góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số và phát triển của huyện trong 3 năm thực hiện Nghị quyết vẫn còn những khó khăn, hạn chế như công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản trong các tầng lớp nhân dân chưa đều khắp và mạnh mẽ, chưa thường xuyên liên tục, nội dung thông điệp truyền thông chưa phù hợp với từng đối tượng; xã hội hóa công tác dân số còn hạn chế. Kết quả đạt được của công tác dân số và phát triển chưa thực sự vững chắc, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; tỷ lệ người sinh con thứ 3 có xu hướng tăng ( năm 2018 tăng 0,62% so với năm 2016), đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên bình quân 03 năm (2016 - 2018) cao là Gia Thanh (13,3%), Bình Bộ (13,3%), Lệ Mỹ (11,9%)... tỷ lệ đảng viên vi phạm chính sách dân số năm 2018 là 11,1% (17/153 trường hợp).

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới huyện Phù Ninh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ ở các cấp theo hướng chuyên sâu, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ huyện đến cơ sở. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, các buổi tập huấn nhằm tạo điều kiện để cán bộ làm công tác dân số của huyện có điều kiện để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần thực hiện tốt công tác dân số trong thời gian đến. Mặc dù, quá trình thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện sẽ còn có những khó khăn, song với quyết tâm của chính quyền các cấp, tin tưởng rằng, công tác dân số sẽ gặt hái được nhiều kết quả cao hơn nữa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.

Đặng Hiền- Phòng VHTT

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com