Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 07/04/2021
  • Lượt xem: 4050 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 7/4/2012 Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh đã ban hành văn bản số 390/UBND-TNMT V/v tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn huyện, cụ thể như sau

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên trên như: Chỉ thị số 12/2017/CT-UBND ngày 27/11/2017 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Văn bản số 5072/UBND-KTN ngày 13/11/2020 về việc chấn chỉnh việc tự ý sử dụng đất sai mục đích khi thực hiện các dự án đầu tư và rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 về Quy chế quản lý hoạt động cải tạo mặt bằng, hạ cốt nền có vận chuyển đất dư thừa để đắp nền công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; các Văn bản của UBND huyện: Văn bản số 1695/UBND-TNMT ngày 01/12/2020 v/v kiểm tra, rà soát quỹ đất dôi dư sau khi thực hiện các dự án thu hồi đất trên địa bàn; Văn bản số 1751/UBND-TNMT ngày 11/12/2020 V/v quản lý, sử dụng đất công ích và thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện. Qua đó, công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện đã dần đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tình hình thực tế, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng:

- Cải tạo mặt bằng, hạ cốt nền đất sản xuất nông nghiệp, khai thác sử dụng đất để san lấp các công trình; san lấp đất trồng lúa; lợi dụng cải tạo mặt bằng, hạ cốt nền để khai thác khoáng sản trái phép, không phép trên địa bàn các xã: Trạm Thản, Bảo Thanh, Trị Quận, Phù Ninh….

- Một số địa phương đã, đang xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, việc ban hành bảng giá đất mới, việc sáp nhập thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính, nâng cấp hệ thống hạ tầng và việc triển khai các dự án lớn tại các xã, thị trấn… để tung tin đồn thổi, mua đi bán lại bất động sản, lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch bất động sản (quyền sử dụng đất, nhà ở chưa đảm bảo điều kiện pháp lý đưa vào kinh doanh, giao dịch,…) gây nhiễu loạn thông tin nhằm đẩy giá bất động sản lên cao để lợi dụng trục lợi.

- Một số cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại, hộ gia đình chăn nuôi lớn chưa làm thủ tục chuyển mục đích, chưa có báo cáo tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, chưa thực hiện đúng quy định thu gom rác thải từ nguồn sản xuất kinh doanh, chăn nuôi … gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn: An Đạo, Phú Nham, Trị Quận, Lệ Mỹ, Trung Giáp, thị trấn Phong Châu...

Để chấn chỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên tại các địa phương trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn:

* Về lĩnh vực đất đai.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp các phương tiện thông tin, truyền thông đã nêu và các trường hợp khác tương tự trên địa bàn khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đất đai trước khi triển khai đầu tư xây dựng. Trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra; có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông,…gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội địa phương và đời sống của người dân; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, dự án bất động sản, quyền sử dụng đất, buông lỏng quản lý…vi phạm pháp luật về đất đai, về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan (nếu có) như: phân lô, bán nền trên diện tích đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải là đất ở; thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà, đất khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ sở pháp lý…

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn theo quy định của Luật Đất đai, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Chỉ thị số 12/2017/CT-UBND ngày 27/11/2017 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Văn bản số 5072/UBND-KTN ngày 13/11/2020 về việc chấn chỉnh việc tự ý sử dụng đất sai mục đích khi thực hiện các dự án đầu tư và rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 về Quy chế quản lý hoạt động cải tạo mặt bằng, hạ cốt nền có vận chuyển đất dư thừa để đắp nền công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; các Văn bản của UBND huyện: Văn bản số 1695/UBND-TNMT ngày 01/12/2020 v/v kiểm tra, rà soát quỹ đất dôi dư sau khi thực hiện các dự án thu hồi đất trên địa bàn; Văn bản số 1751/UBND-TNMT ngày 11/12/2020 V/v quản lý, sử dụng đất công ích và thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện.

* Về lĩnh vực khoáng sản.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản, cải tạo mặt bằng, hạ cốt nền trái phép, không phép đang diễn ra trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 25/02/2014, Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục để cải tạo mặt bằng, hạ cốt nền có vận chuyển đất dư thừa để đắp nền theo Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ và Hướng dẫn số 3311/HD-TNMT ngày 18/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Về lĩnh vực môi trường

- Rà soát, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư của các dự án mới, các dự án đã thực hiện một phần hoặc đã đi vào hoạt động, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường … lập hồ sơ, thủ tục pháp lý về về môi trường để trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt/xác nhận theo quy định; Thường xuyên kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn, đôn đốc, nhắc nhở các chủ trang trại thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường; xử lý các hành vi vi phạm Luật bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào giảm rác thải nhựa trong cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý theo Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

2. Phòng Tài nguyên môi trường:

Phối hợp với công an huyện, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, lập hồ sơ trình UBND huyện xử lý theo thầm quyền. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản trên địa bàn.

Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng đất để san lấp, đắp nền phục vụ các dự án, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã và đang thực hiện trên địa bàn để lập quy hoạch đất đất đắp nền. Hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công đối với các dự án, công trình xây dựng có nhu cầu khai thác đất đắp nền dự án, công trình lập hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp phép khai thác đất đắp nền công trình theo quy định.

Phối hợp với UBND cấp xã, phòng ban chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, đặc biệt là những điểm mới của các văn bản sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013; Luật xây dựng 2014, Luật bảo vệ môi trường 2020.

3. Công an huyện Phù Ninh:

- Chủ trì, phối hợp các phòng ban cơ quan ở huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng ở tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý hoặc tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác đất, san gạt mặt bằng, hạ cốt nền theo thẩm quyền hoặc đề xuất theo quy định.

- Kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

4. Thanh tra huyện

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật bảo vệ môi trường …. theo thẩm quyền.

5. Các phòng: Kinh tế và hạ tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan ở huyện, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, phát hiện, đề xuất xử lý hành vi vi phạm liên quan chức năng, nhiệm vụ của ngành.

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các phòng ban liên quan:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thanh quyết toán công trình liên quan quỹ đất san nền, đắp nền; phí cấp phép xây dựng  .

- Đề nghị các cơ quan ở tỉnh không thanh quyết toán kinh phí đối với công trình không chứng minh nguồn gốc đất đắp nền, san nền làm mặt bằng. Kiểm soát chặt chẽ về thủ tục thanh quyết toán công trình liên quan quỹ đất đắp nền, san nền trên địa bàn.

7. Phòng Tư pháp, phòng Văn hóa và thông tin, Đài truyền thanh huyện:

Theo chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu UBND huyện tuyên truyền, giải thích pháp luật về đất đai, về xây dựng, môi trường như sử dụng đất đúng mục đích, không lấn chiếm đất đai, không xây dựng nhà ở, công trình chăn nuôi, công trình khác trái phép, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo pháp luật, đăng ký đất đai, xin phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, thu gom rác thải đúng quy định .v.v… trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử huyện, các hội nghị lồng ghép .v.v…

8. Đề nghị MTTQ huyện; các tổ chức chính trị xã hội huyện; Ban Dân vận huyện ủy:

Đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người sử dụng đất sử dụng đúng mục đích, không lấn chiếm đất đai, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường như: đăng ký đất đai, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất sau khi được phép cơ quan nhà nước thực hiện, xin cấp phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, thu gom rác thải đúng quy định.v.v… tuyên truyền Luật Đất đai 2013, Luật Xây dựng 2014, Luật bảo vệ môi trường 2020 và các luật liên quan để người dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật.

Ban biên tập