NGHỊ QUYẾT Về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025
  • Cập nhật: 26/08/2021
  • Lượt xem: 2222 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025

I. Phương hướng chung

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với xây dựng đô thị văn minh; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh được giữ vững.

II. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025.

1. Đối với huyện:

- Hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, trong đó: Hoàn thành 5 chỉ tiêu chưa đạt chuẩn; duy trì và nâng cao chất lượng 4 tiêu chí đã đạt chuẩn.

- Huyện Phù Ninh cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

2. Đối với xã:

- 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.

- Phấn đấu đến năm 2023 có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Đối với khu dân cư:

- Có 05-07 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-25-08-2021_nq 47 (1).pdf

Ban Biên tập