KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2023
  • Cập nhật: 01/03/2023
  • Lượt xem: 1291 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 24/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 24/KH - UBND Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2023, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

- Khai thác, huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia  thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững nhằm bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

- Hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững cho doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, liên kết bền vững.

          2. Yêu cầu:

- Các nội dung hoạt động của Kế hoạch phải được xây dựng bám sát mục tiêu của Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện Phù Ninh; đảm bảo được triển khai, giám sát chặt chẽ, đảm bảo các mục tiêu đề ra thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền phải được đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao nhận thức công đồng về lối sống, tiêu dùng bền vững góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn huyện.

- Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững trên cơ sở huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm, then chốt.

II. NỘI DUNG:

1. Tuyên truyền, truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đến các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trên địa bàn huyện về mục đích và ý nghĩa về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện truyền thông về Chương trình nhằm phổ biến đến tận người dân về sản xuất và tiêu dùng bền vững, đặc biệt là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và cung ứng các sản phẩm.

- Phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện. Hướng dẫn và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về phân phối xanh, bền vững.

2. Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm

- Khuyến khích phổ biến và nhân rộng thực hành tốt về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm; mô hình về giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải; các mô hình kinh tế tuần hoàn nguyên vật liệu và năng lượng...

- Hỗ trợ triển khai và nhân rộng các mô hình phát triển bền vững, mô hình về chuỗi cung ứng bền vững, chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mô hình nông nghiệp hữu cơ; mô hình nuôi trồng bền vững.

- Khuyến khích phổ biến và nhân rộng các mô hình thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGAP..., ưu tiên đưa các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện vào các siêu thị, cửa hàng thương mại tổng hợp trong và ngoài tỉnh.

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích mạnh dạn đầu tư dây truyền, máy móc, thiết bị sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường, thúc đẩy triển khai, nhân rộng hỗ trợ các mô hình sản xuất thân thiện môi trường.

3. Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững, mua sắm bền vững

- Phối hợp thực hiện hỗ trợ mô hình liên kết bền vững giữa nhà cung cấp nguyên liệu – nhà sản xuất – nhà phân phối – người tiêu dùng trong sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường.

- Triển khai mô hình sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, phân phối sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn. Khuyến khích việc giảm sử dụng các bao bì khó phân hủy tại các siêu thị, chợ, cửa hàng, nhà hàng; sử dụng các bao bì thân thiện môi trường hoặc các loại vật liệu có thể tái sử dụng nhiều lần.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái của đơn vị trong các hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

Chi tiết Văn bản đính kèm: kh thuc thien cthdqg ve sx va tieu dung ben vung pn 2.2023.pdf

Ban biên tập