Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030
  • Cập nhật: 09/06/2022
  • Lượt xem: 1154 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 07/06/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 97/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích  

 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương và nhân dân trong việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa tốt đẹp.

2. Yêu cầu 

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 đảm bảo hiệu quả, thiết thực với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung 

Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ  về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt từ 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Mục tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt 90% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Mục tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt trên 90% công nhân lao động tại các khu công nghiệp được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Mục tiêu 4: 100% các xã, thị trấn hàng tháng có nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên hệ thống thông tin cơ sở.

Mục tiêu 5: Phấn đấu hằng năm 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Mục tiêu 6: Phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống; giáo dục chính sách, pháp luật liên quan đến công tác gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình. Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại tác động đến gia đình. Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào của nhân dân.

 Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tập trung tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu, nền nếp, gia phong, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết, thương yêu nhau, phê phán những biểu hiện không lành mạnh về đạo đức, lối sống; phê phán các hành vi lệch chuẩn, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hóa truyền thống và hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Phát triển mạng lưới cộng tác viên tham gia tuyên truyền. Chú trọng tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình

  Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, trưởng khu dân cư; khuyến khích phong trào xây dựng dòng họ học tập, gìn giữ và phát huy nét đẹp trong văn hóa giáo dục, văn hóa đời sống của của các dòng họ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” và các mô hình tiêu biểu như: “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”.

 Hàng năm, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” và “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” (25/11) với các hình thức đa đạng, thiết thực tạo hiệu ứng xã hội tích cực nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. 

 Lồng ghép tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào hệ thống các trường học; phổ biến, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng gia đình là môi trường an toàn cho trẻ em; bài trừ lối sống vị kỷ, thực dụng.

2. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình

 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chương trình, các tài liệu, các sản phẩm truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

 Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trang bị kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện công tác gia đình.

3. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình

 Chú trọng đầu tư, nâng cấp, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, đọc sách, tập luyện thể dục - thể thao. Củng cố vai trò của nhà văn hóa, thư viện cơ sở, điểm bưu điện văn hóa xã và các thiết chế công trình văn hóa, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, chuẩn mực ứng xử văn hóa cho các thành viên gia đình, nhất là thế hệ trẻ.

 Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết từ cơ sở.

4. Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống

 Phát huy vai trò, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi trong gia đình trong việc tuyên truyền về đạo đức, lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử trong gia đình. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong các trường học. Tổ chức các buổi sinh hoạt giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường ứng xử văn hóa trong trường học.

 Phối hợp chặt chẽ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội, góp phần giáo dục, rèn luyện con người phát triển toàn diện; hình thành nhân cách, đạo đức, kỹ năng ứng xử văn minh, có nếp sống văn hóa, hiện đại gắn với hội nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa, phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam gắn với những phẩm chất tốt đẹp của người dân, hiếu nghĩa, năng động, sáng tạo.

 Các cấp chính quyền tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền về giá trị của gia đình, văn hóa ứng xử trong gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình để phát triển con người toàn diện từ gia đình, nhất là với thế hệ trẻ.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong gia đình

 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình phù hợp với từng độ tuổi, sở thích của các nhóm đối tượng.

 Sử dụng các phần mềm, công cụ trên không gian mạng để nắm bắt thông tin, định hướng dư luận về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; kịp thời phát hiện và ngăn chặn những rủi ro, xung đột, bạo lực trong gia đình, các hành vi vi phạm về đạo đức, lối sống.

 

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng

Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, đảm bảo đạt kết quả cao các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch. 

7. Huy động các nguồn lực cho công tác gia đình

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo Luật Ngân sách hiện hành. Ngân sách huyện bố trí dự toán chi thường xuyên cho Phòng Văn hóa & Thông tin (cơ quan đầu mối); các xã, thị trấn bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán được giao hằng năm để thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa & Thông tin

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch trên địa bàn.

 Đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong công tác gia đình và các hoạt động chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn.

 Phát hành tài liệu tuyên truyền; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình. 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, kiểu mẫu. Đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

 Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào chương trình, đề án giáo dục. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho học sinh, sinh viên.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Triển khai các hoạt động về bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình; hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền nội dung về thực hiện bình đẳng giới, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình.

 

4. Phòng Tư pháp

Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, đạo đức, lối sống, quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong gia đình.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Cân đối, trình UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch.

6. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình lồng ghép vào các buổi sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang.

7. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

8. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình v..v.. tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng về công tác giáo dục và xây dựng gia đình trong tình hình mới. Phối hợp các cơ quan báo chí; hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo huyện ủy

Chỉ đạo định hướng các cơ quan tuyên truyền của huyện thường xuyên tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác được phát động ở cộng đồng dân cư; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân.

          11. Đề nghị Đoàn Thanh niên huyện

          Tổ chức các buổi tập huấn, hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tuyên truyền vận động xóa bỏ tảo hôn, kết hôn sớm, hôn nhân cận huyết thống cho tổ chức đoàn, hội, đội. Tổ chức tuyên truyền trên các trang thông tin của Đoàn để đoàn viên thanh niên dễ tiếp cận.

12. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh

Triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch phù hợp với hoạt động chuyên môn trong phạm vi hoạt động của các cấp hội; chú trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, mô hình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”...trong hội viên.

          13. Đề nghị Liên đoàn Lao động

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho đối tượng công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn; đặc biệt là công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

 

14. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của địa phương. Bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch. Tổ chức các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa & Thông tin trước ngày 20/11 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Chi tiết kế hoạch: signed-signed-ke hoach thuc hien chuong trinh giao duc dao duc loi song.pdf

Ban biên tập