Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2020 cho xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  • Cập nhật: 04/10/2021
  • Lượt xem: 952 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 04/10/2021 Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành báo cáo số 247/BC-UBND Tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2020 cho xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

I. Ý KIẾN THAM GIA VÀO KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI CHO XÃ TRẠM THẢN.

1. Ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện

- Hình thức tham gia ý kiến: Bằng văn bản.

- Ý kiến tham gia: 100% ý kiến nhất trí với kết quả thẩm tra của UBND huyện về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Trạm Thản đã đạt được.

- Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện sớm hoàn thành các thủ tục hồ sơ tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh Phú Thọ thẩm định, xét, công nhận xã Trạm Thản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đồng thời, hàng năm xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt còn ở mức thấp của xã Trạm Thản.

2. Ý kiến tham gia của UBND các xã trên địa bàn

- Hình thức tham gia ý kiến: Bằng văn bản.

- Ý kiến tham gia: 15/15 xã thống nhất kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Trạm Thản, đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu (đạt 100% theo quy định); đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

- Đề xuất, kiến nghị: Không.

3. Ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân trên địa bàn

- Hình thức tham gia ý kiến: Đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc gửi văn bản về BCĐ các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện (qua cơ quan thường trực phòng Nông nghiệp và PTNT huyện).

- Ý kiến tham gia: Các ý kiến đều nhất trí với kết quả báo cáo thẩm tra và đề nghị UBND huyện tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để trình UBND tỉnh Phú Thọ xét, đề nghị công nhận xã Trạm Thản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

- Đề xuất, kiến nghị: Không.

II. KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN THAM GIA, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN.

Ngày 27/9/2021 UBND huyện Phù Ninh tổ chức họp các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Trạm Thản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Hội nghị có 24/24 thành viên tham dự họp thống nhất đề nghị công nhận xã Trạm Thản đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%.

UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ủy Ban MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã; đồng thời, yêu cầu UBND xã Trạm Thản sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục củng cố nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt bền vững và phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao.

          UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện) hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu với UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã Trạm Thản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-bc th y kien tham gia huyen.pdf

Ban Biên tập