THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Trung Giáp
  • Cập nhật: 06/09/2022
  • Lượt xem: 3503 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 261 - TBKL/HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Trung Giáp.

Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Thường trực Huyện uỷ họp nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2022. Dự họp có các đồng chí: Đào Ngọc Thắng- Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Trưởng các phòng: Tài nguyên môi trường, Kinh tế hạ tầng, Tài chính kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất, Chánh Văn phòng Huyện uỷ.                                                                                                                                                                                        Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu thảo luận, Thường trực Huyện ủy thống nhất kết luận:

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 09 dự án được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh và của huyện; trong đó xã Trung Giáp có (01) dự án trọng điểm: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ. Thường trực Huyện uỷ yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đảng uỷ, UBND xã Trung Giáp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rõ ràng, cụ thể các nhiệm vu, nội dung, thuộc trách nhiệm của địa phương, phải chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện  nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng;      (định kỳ hàng tuần báo cáo với các đồng chí Thường trực Huyện uỷ) qua Văn phòng Huyện ủy về kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án để kịp thời chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Chỉ đạo thành lập ngay Tổ tuyên truyền vận động các dự án trọng điểm của xã, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thực hiện tốt quy định của Nhà nước về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, các chủ trương về thực hiện dự án. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, nhất là trách nhiệm cá nhân của đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của xã, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình trọng điểm.

2. Đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên, Uỷ viên UBND huyện phụ trách, theo dõi xã Trung Giáp tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, có trách nhiệm hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương mình được phân công phụ trách phải kịp thời giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc (nhất là những vấn đề cấp bách, bức xúc của nhân dân) bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của xã, định kỳ hàng tuần báo cáo các đồng chí Thường trực Huyện ủy qua Văn phòng Huyện uỷ.

3. Ban tuyên truyền, vận động thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng thành viên; căn cứ tình hình thực tế tại xã Trung Giáp có thể thành lập tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp đến từng người dân, từng hộ gia đình có liên quan đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện dự án đúng tiến độ.

Phân công các bộ phận trực tiếp phụ trách các dự án, hàng tuần họp nghe tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2022, định kỳ báo cáo hàng tuần gửi về cơ quan thường trực và Thường trực Huyện uỷ.

4. Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện thực hiện tốt công tác phối hợp với xã Trung Giáp và các phòng, ban, ngành của huyện có liên quan, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, các chủ trương về thực hiện dự án, giải quyết kịp thời phản ánh, đề nghị, kiến nghị của người dân, của đoàn viên, hội viên đối với những vấn đề liên quan đến dự án theo quy định. (phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện uỷ về việc vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên của tổ chức mình trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án theo đúng quy định của Nhà nước).

5. Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm giúp Thường trực Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này, thường xuyên tổng hợp báo cáo các đồng chí Thường trực Huyện ủy được biết để chỉ đạo.

Chi tiết Văn bản đính kèm: trung giáp.pdf

Ban biên tập