TAM NÔNG Ở PHÙ NINH
  • Cập nhật: 28/04/2022
  • Lượt xem: 885 lượt xem

(Phù Ninh ) - Sau 13 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết “Tam nông” (Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn), ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh đã có sự thay đổi theo hướng tích cực, hội nhập đa chiều. Diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.


Trong những năm qua Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn và cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển HTX, trang trại, làng nghề, làng có nghề từng bước gắn với phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, lao động; phát triển bền vững kinh tế hộ gia đình góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính sách dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi những diện tích trồng 1 vụ lúa chiêm kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, đã thực hiện có hiệu quả ở xã Phù Ninh, Gia Thanh, Phú Nham,... Thành lập được HTX thủy sản Phù Ninh với diện tích nuôi thả cá tập trung 35ha. Hiện tại trên địa bàn huyện Phù Ninh có 28 đơn vị kinh tế tập thể (trong đó có 24 HTX dịch vụ nông nghiệp, 02 HTX dịch vụ lâm nghiệp, 02 HTX thủy sản), 61 trang trại (trong đó có 2 trang trại tổng hợp, 38 trạng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, 21 trang trại thủy sản).


Trạm Khuyến nông Phù Ninh tổ chức hội thảo thăm quan đầu bò mô hình lúa thuần chất lượng cao J01, VNR20, VNR88

Huyện luôn xác định phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực là bước đột phá để hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Do vậy, thường xuyên chỉ đạo đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, áp dụng, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, UBND đã thực hiện 03 đề tài KHCN cấp tỉnh và 16 đề tài cấp huyện trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản và ngành nghề nông thôn; Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 là 36% tăng 9% so năm 2008 góp phần để hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chỉ đạo UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện.

Để khuyến khích phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, Huyện đã triển khai nhiều chương trình phù hợp với khả năng về nguồn lực của huyện như: Hỗ trợ giá giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ giống, kỹ thuật các vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá; hỗ trợ kinh phí tập huấn nâng cao kiến thức cho nông dân, hỗ trợ vắc-xin, công tiêm phòng một số bệnh nguy hiểm, hoá chất khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi; kiên cố hoá kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, cung cấp thông tin thị trường cho nông dân... Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng phát triển trang trại tập trung, công nghệ cao, đồng bộ, theo chuỗi giá trị,chú trọng phát triển đàn vật nuôi đặc sản có giá trị cao và nâng cao chất lượng đàn vật nuôi thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất liên doanh, liên kết với người dân từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; phát triển một số giống thủy sản mới có giá trị cao được đưa vào nuôi như: Chép lai, cá lăng, cá nheo, cá trắm dòn, cá chép dòn, cá rô đơn tính, cá trắm; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa 1 vụ chiêm kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản ở các xã Phù Ninh, Bình Phú, Phú Nham, Gia Thanh, Hạ Giáp,…


Mô hình nuôi ốc nhồi trong lưới đầu tư ít thu nhập cao tại 3 xã: An Đạo, Tiên Du, Phù Ninh

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua có bước phát triển đáng kể. Khai thác phát triển các ngành hàng có lợi thế của huyện như: Sản xuất chế biến giấy, chế biến nông - lâm sản - thực phẩm,... Cơ cấu lao động trong nông thôn có bước chuyển đổi tích cực, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất. Hiện nay huyện có 3 cụm công nghiệp là: Cụm công nghiệp Đồng Lạng Phù Ninh, cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, cụm công nghiệp Phú Gia và Tổng công ty Giấy Việt Nam tạo động lực thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương phát triển. Huyện có 6 làng nghề: nón lá làng Dền - Gia Thanh, trồng hoa làng Thượng - Tiên Du, chế biến chè Chùa Tà - Tiên Phú, chăn nuôi và chế biến rắn Khuân Dậu - Trung Giáp, cây cảnh và dịch vụ An Mỹ - Phú Lộc, bún bánh Phú Nham. Các làng nghề hoạt động có hiệu quả, thu nhập của các làng nghề hàng năm đều tăng. Công tác dịch vụ trong nông thôn có bước phát triển khá, đã hình thành hệ thống chợ, các đại lý phục vụ sản xuất cho nhân dân. Tổng chiều dài đường giao thông nông thôn được cứng hóa lên 495,76 km. Tiếp tục nạo vét các công trình thủy lợi, đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương kết hợp với đường giao thông nội đồng. Đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi 333 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân. 183/183 khu dân cư có nhà văn hóa; 17/17 xã, thị trấn có trạm y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Toàn huyện đã có 13/17 xã, thị trấn có chợ, các đại lý phân bón, thức ăn gia súc, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ và tiêu dùng… công tác dịch vụ góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Đến nay, huyện Phù Ninh đã có 14/16 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hoá đã và đang thay đổi bộ mặt nông thôn trên nhiều lĩnh vực. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm từ 9,1% năm 2008 xuống còn 1,85% năm 2021.

Công tác phát triển văn hoá xã hội được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, rộng khắp, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Văn hóa tinh thần ngày một được cải thiện. Việc nâng cấp, cải tạo các nhà văn hóa theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới đực quan tâm chú trọng. Triển khai lắp đặt đầu thu kỹ thuật số cho 1.738 hộ nghèo, cận nghèo; tổng số thuê bao Internet đạt 38.571 thuê bao bằng 28 thuê bao/100 dân…

Có thể khẳng định những chính sách ”tam nông” được huyện vận dụng phù hợp với thực tế đã phát huy hiệu quả, thay đổi hết sức tích cực bức tranh kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận người dân trên địa bàn huyện.

Kim Cúc - Ban Dân vận Huyện ủy