HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHÙ NINH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ỦY THÁC CHO VAY VỐN HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC NĂM 2021
  • Cập nhật: 16/09/2021
  • Lượt xem: 2681 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 13/9/2021, Đoàn giám sát của Hội Nông dân huyện Phù Ninh đã tiến hành giám sát việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị đối với Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo giảm nghèo 2 xã Gia Thanh và Bình Phú do đồng chí Lê Việt Hùng – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện làm Trưởng đoàn giám sát. Các thành viên gồm: Thường trực Hội Nông dân huyện, đại diện MTTQ huyện; Ngân hàng CSXH huyện và một số đơn vị có liên quan.


Qua nghe báo cáo của Ban chỉ đạo XĐGN 02 xã, nơi trực tiếp giám sát. Từ khi có chính sách cho vay vốn ưu đãi của Chính Phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức Hội được nhận ủy thác đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến  những chính sách ưu đãi của Chính Phủ đến toàn bộ nhân dân,  đồng thời ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành như: Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã về việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định thành lập và kiện toàn BCĐ giảm nghèo; xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; quyết định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ; quyết định thành lập và QĐ kiện toàn tổ Tiết kiệm & vay vốn; quyết định thành lập tổ đôn đốc thu hồi nợ…Công tác bình xét cho vay vốn được tiến hành khách quan, dân chủ, đúng đối tượng, các hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, không có hiện tượng vay chung, vay ké, vay hộ. Hiệu quả sau khi được vay vốn đời sống của các hộ được cải thiện, nhiều hộ vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.

Minh Huyền- Hội Nông dân huyện Phù Ninh