KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri chuyên đề “Thanh niên huyện Phù Ninh khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia: chuyển đổi số, xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
  • Cập nhật: 11/05/2023
  • Lượt xem: 2731 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 10/5/2023, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 02/KH - HĐND về Tiếp xúc cử tri chuyên đề “Thanh niên huyện Phù Ninh khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia: chuyển đổi số, xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, sau đây là nội dung chi tiết:

1. Nội dung:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri chuyên đề “Thanh niên huyện Phù Ninh khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia: chuyển đổi số, xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cụ thể:

- Các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chế độ chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp;

- Vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia chuyển đổi số;

- Vai trò của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội;

- Công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và chính quyền địa phương; Những vấn đề khác mà đoàn viên, thanh niên quan tâm.

- Trách nhiệm, vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

- Thực trạng hoạt động của Đoàn Thanh niên cấp huyện, cấp cơ sở, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

- Vai trò của Tổ chức Đoàn và Đoàn viên thanh niên các cấp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

          2. Thời gian: Tổ chức trong ½ ngày, xong trước ngày 10 tháng 6 năm 2023 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Phù Ninh.

4. Thành phần mời tham gia hội nghị: Tổng số 175 đại biểu

- Đại diện Lãnh đạo Tỉnh đoàn Phú Thọ,

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và cán bộ theo dõi;

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy;

- Các đồng chí Thường trực HĐND huyện;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đồng chí Trưởng các Ban: Tổ chức, Tuyên giáo;

- Đồng chí Chủ tịch UB MTTQ huyện;

- Đồng chí Trưởng các Tổ chức CT-XH gồm: Liên đoàn Lao động, Hội LHPN huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện.

- Trưởng các phòng: Tư pháp, Nội vụ, KT&HT, LĐ-TB&XH, VH&TT, GD&ĐT, Giám đốc TT VH-TT-DL&TT, TTGDNN-GDTX huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phó trưởng các Ban HĐND huyện;

- Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện;

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Ban Chấp hành Huyện đoàn, Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện: 30 đại biểu;

- Thành phần lực lượng đoàn viên, thanh niên gồm 110 đại biểu, trong đó:

+ Thanh niên khối xã, thị trấn: 30 đại biểu;

+ Thanh niên khối cơ quan, lực lượng vũ trang: 20 đại biểu;

+ Thanh niên khối trường học, trí thức: 30 đại biểu;

+ Thanh niên công nhân, lao động sản xuất: 30 đại biểu;

Chi tiết Văn bản đính kèm: signed-signed-10.5 ke hoach txct chuyen de truoc ky hop thu sau.pdf

Ban biên tập