CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
  • Cập nhật: 03/03/2023
  • Lượt xem: 4270 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 28/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Chương trình hành động: 02/CTR - UBND về Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, sau đây là nội dung chi tiết:

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng tạo đà hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 là rất lớn trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào biến động mạnh, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường sẽ tác động lớn đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 của huyện. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn huyện

Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan bám sát mục tiêu Nghị quyết, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch số 176/KH- UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đề ra; các cấp, các ngành, căn cứ tính chất nhiệm vụ chuyên môn chủ động tham mưu UBND huyện các giải pháp thực hiện; đồng thời nghiên cứu, rà soát các khó khăn, vướng mắc đề xuất hướng xử lý. Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp:

1.1. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng cho doanh nghiệp

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết HĐND huyện “Về cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Ninh giai đoạn 2021 - 2025”.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giảm văn bản giấy tờ hành chính; đảm bảo đến hết năm 2023, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử cấp huyện đạt 70%, cấp xã đạt 60% trở lên.

- Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiến hành rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền loại bỏ các mẫu đơn, tờ khai không cần thiết, không hợp lý.

1.2. Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Tập trung, quyết liệt chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế; giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành các dự án theo yêu cầu. Cụ thể:

- Giao Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất chủ trì:

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, của huyện năm 2023;

+ Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các chủ đầu tư, nhà đầu tư có liên quan rà soát, cho ý kiến về yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp với quy  mô, tính chất của từng dự án.

- Trên cơ sở Kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2023 được rà soát, thống nhất, Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các chủ đầu tư, nhà đầu tư để thực hiện việc ký cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng; báo cáo Chủ tịch UBND huyện, để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường) trong tháng 3 năm 2023.

1.3. Về công tác tuyên truyền: Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền về các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức của nhân dân, doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1. Về nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã, thị trấn và các phòng, cơ quan liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng huyện NTM, 2 xã NTM nâng cao và đô thị văn minh theo kế hoạch đề ra. Đối với 2 xã NTM nâng cao (Trung Giáp, Tiên Phú), phấn đấu đến cuối năm 2023 hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt, năm 2024 hoàn thiện hồ sơ và trình tỉnh, trung ương. Phát triển thêm 1-2 sản phẩm mới theo chu trình OCOP chuẩn, đạt từ 3 sao trở lên (Bánh sắn Phong Châu, chè xanh Ngọc Thanh, Tiên Phú).

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh, của huyện về hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/HU ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020 - 2025triển khai có hiệu quả chương trình sản xuất lương thực của huyện, tích cực đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; chuyển một số diện tích cao hạn sang trồng màu, trồng cỏ, cây công nghiệp ngắn ngày, chuyển đổi diện tích sâu trũng một vụ lúa một vụ cá hoặc nuôi cá thâm canh. Tiếp tục phát triển các loại hình trang trại theo hướng kết hợp giữa trồng trọt với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

 - Tập trung chỉ đạo phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa: Trồng mới, chăm sóc diện tích hồng không hạt Gia Thanh, bưởi Diễn, bưởi da xanh theo chương trình, nghị quyết, kế hoạch của huyện, của tỉnh. Thu hút dự án đầu tư vào vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các xã An Đạo, Bình Phú. Phát triển đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi lợn theo hướng tập trung, trang trại xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

- Tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật về thú ý, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và hướng dẫn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, diễn biến của dịch bệnh.

2.2. Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ:

 Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 2 và các phòng, cơ quan liên quan:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn huyện; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vốn để phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo môi trường sinh thái.

- Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Phú Gia, Tử Đà - An Đạo, tạo điều kiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao tay nghề công nhân trong các doanh nghiệp, công tác đào tạo nghề cho lao động trong khu vực nông thôn. Phấn đấu đến hết năm 2023, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN toàn huyện là 15.300 tỷ đồng, tăng trên 5,5% so năm 2022.

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế như: Vận tải, viễn thông… tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hoá về nông thôn. Phát triển hệ thống chợ truyền thống, các hình thức bán lẻ hiện đại (cửa hàng, siêu thị…). Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình quản lý chợ mới; thu hút các nhà đầu tư xây dựng chợ tại các xã.

2.3. Về tài chính, ngân sách

 Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN theo quy định; quản lý chặt chẽ việc thu thuế khoán đối với hộ kinh doanh; kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế; phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt ở mức cao nhất dự toán thu NSNN năm 2023. Tăng cường nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn, đảm bảo nguồn phục vụ cho đầu tư phát triển.

- Giao Chi cục thuế khu vực Lâm Thao - Phù Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu các giải pháp thực hiện đảm bảo phấn đấu đạt và vượt dự toán thu năm 2023; các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; tăng cường chống thất thu; quản lý chặt chẽ công tác kê khai, nộp thuế.

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện giải pháp quản lý chặt chẽ hiệu quả việc sử dụng NSNN; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, mua sắm trang thiết bị đắt tiền; ưu tiên dành nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm các nhiệm vụ về an ninh - quốc phòng, các dịch vụ quan trọng thiết yếu.

2.4. Về đầu tư phát triển

Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn; các Chủ đầu tư, các chủ dự án:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023 đảm bảo kịp thời, đúng quy định, ưu tiên các dự án trọng điểm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao chất lượng công trình. Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt khâu đột phá theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025.

- Tăng cường công tác huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, các chương trình dự án cho đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm. Đầu tư tập trung, tránh dàn trải, hạn chế phát sinh nợ đọng trong xây dựng. Phối hợp và đề nghị Tỉnh đẩy nhanh tiến độ các công trình: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu cơ, Đường giao thông kết nối từ đường tỉnh 323 đến quốc lộ 2,....

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường giao thông hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thành kế hoạch về đầu tư kết cấu hạ tầng đã đề ra. Tiếp tục triển khai đồng bộ nhà một cửa tại các xã chưa đảm bảo, triển khai các dự án đường GTNT, giao thông đô thị, các thiết chế nhà văn hóa, các trường học để duy trì và đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

2.5. Về tài nguyên và môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển Quỹ đất huyện, các phòng, ban, cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật đối với các dự án triển khai trên địa bàn huyện; giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch năm 2023. Thực hiện Đề án đo đạc lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện, trong đó triển khai ở 03 xã, thị trấn: Xã Bình Phú, Tiên Phú, thị trấn Phong Châu và các xã khác theo Kế hoạch đã phê duyệt. Tích cực, chủ động giải quyết các tồn tại về đất đai trên địa bàn theo các kết luận của tỉnh, huyện.

- Hoàn thiện xây dựng sổ bộ đất công ích xã; xây dựng phương án đấu giá, cho thuê quỹ đất công ích theo quy định. Tăng cường công tác quản lý về đất đai, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; giải quyết thủ tục về tài nguyên và môi trường. Tăng cường kiểm tra việc khai thác cát, sỏi dọc sông Lô, việc khai thác quỹ đất san nền, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản và môi trường.

- Tập trung  thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.  

 

2.6. Về khoa học công nghệ

- Tiếp tục thực hiện các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện tốt dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bánh sắn Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh; triển khai nhiệm vụ cấp Quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Gia Thanh” cho sản phẩm hồng không hạt Gia Thanh của huyện Phù Ninh,...

3. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; y tế, văn hoá - xã hội và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội

- Phòng Giáo dục và Đào tạo:

+  Tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 theo đúng yêu cầu, mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018;

+ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thực hiện kế hoạch duy trì và công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023;

+ Tăng cường ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

+ Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên tại các cơ sở y tế, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm gây dịch; kịp thời ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh xảy ra.

+ Chú trọng công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; phấn đấu hoàn thành tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu: Giảm tỷ suất sinh, giảm gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác quản lý hành nghề y, dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ trên địa bàn huyện. Tổng kết thực hiện Kế hoạch thí điểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân tại các khu hành chính trọng điểm huyện.

- Phòng Văn hóa  và thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao- Du lịch và truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của các ngành, của địa phương và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa.

+ Tiếp tục thực hiện hỗ trợ Đề án về cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa các khu dân cư trên địa bàn huyện; phát huy hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa khu dân cư và các thiết chế văn hoá, thể thao, thông tin huyện, cơ sở theo Đề án của huyện. Tiếp tục phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di tích, làng nghề gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, phát thanh truyền thanh; quản lý và chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh cơ sở hoạt động đúng quy định, từng bước số hoá chương trình phát thanh cơ sở. Duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng.

+ Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin truyền thông, an toàn, an ninh thông tin và sử dụng mạng xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử huyện, triển khai xây dựng trang thông tin điện tử thành phần tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan:

+ Thực hiện có hiệu quả chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

+ Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện; vận động, hỗ trợ nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết HĐND huyện “Về cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Ninh giai đoạn 2021 - 2025”. Đẩy mạnh cải cách công vụ; tiếp tục rà soát, bố trí ổn định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách theo đúng quy định.Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về văn hóa công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân.

- Văn phòng HĐND & UBND huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn: Tham mưu cho UBND huyện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Chủ động tham mưu, đề xuất chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, hoàn thành việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử ở cấp xã; tăng tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 80%; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử cấp huyện đạt 70%, cấp xã đạt 60% trở lên; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện và việc thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện; bám sát chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

- Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng, kéo dài.

5. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội

- Ban CHQS, Công an huyện, các phòng, ban, cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác dự báo, chủ động ứng phó với các tình huống an ninh truyền thống, phi truyền thống; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy tín dụng đen; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy nổ.

- Công an huyện, Ban an toàn giao thông huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường quản lý lòng, lề đường, vỉa hè và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa – TT – DL &TT huyện, các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ gương người tốt, việc tốt tạo động lực lan tỏa tích cực, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Thực hiện nghiêm cơ chế phát ngôn, tăng cường kỷ cương hoạt động báo chí; kịp thời phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc.

- Trân trọng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện và cơ sở thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Chi tiết Văn bản đính kèm: chuong trinh hanh dong 2023.pdf


 Ban biên tập