THÔNG BÁO danh mục thủ tục hành chính ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
  • Cập nhật: 05/05/2023
  • Lượt xem: 1707 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 526/UBND -KT &HT THÔNG BÁO danh mục thủ tục hành chính ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nội dung chi tiết như sau:

Thực hiện Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh yêu cầu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Phù Ninh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch & Truyền thông, UBND các xã, thị trấn phổ biến, thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện, niêm yết tại cơ quan, đơn vị Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (03 TTHC):

- Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

- Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

2. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (06 TTHC):

- Cấp Giấy phép bán lẻ rượu.

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu.

- Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu.

- Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

- Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

3. Lĩnh vực kinh doanh khí (03 TTHC):

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

- Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

4. Lĩnh vực công nghiệp địa phương (01 TTHC):

- Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

Chi tiết Văn bản đính kèm: cv thong bao dm tthc nganh ct thuoc tqgq huyen xa 4.2023.pdfQd774 cong bo dm tthc linh vuc cong thuong thuoc tham quyen giai quyet cua cap huyen-4.2023.pdf

Ban biên tập