Kế hoạch Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, xã Bình Phú
  • Cập nhật: 11/05/2023
  • Lượt xem: 2558 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 06/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch: 76/KH - UBND về Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, xã Bình Phú, sau đây là nội dung chi tiết:

NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Lý do: Để thực hiện dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, thuộc địa bàn xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

2. Diện tích, vị trí khu đất thu hồi:

Tổng diện tích dự kiến thu hồi: 8.348 m2 đất, trong đó:

- Đất ở tại nông thôn (ONT): 1.017,5 m2

- Đất trồng cây lâu năm liền thửa với đất ở (CLN): 1.791,2 m2

- Đất trồng cây lâu năm khác (CLN): 274,2 m2

- Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 4.703,8 m2

- Đất giao thông (DGT): 426,5 m2

- Đất bằng chưa sử dụng (BCS): 134,8 m2

Diện tích thực tế thu hồi sẽ được xác định sau khi kiểm đếm.

Vị trí khu đất thu hồi: Khu Gai Hạ, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh.

b. Số lượng, đối tượng phải thu hồi đất:

Trong khu vực thu hồi đất dự kiến có 13 thửa đất của 06 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, kiểm đếm:

- Ban hành thông báo gửi đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và họp phổ biến: xong trước 20/5/2023.

- Tổ chức kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất: xong trước 15/6/2023.

- Lập phương án bồi thường và tổ chức công khai: xong trước 25/7/2023.

- Trình phê duyệt phương án: xong trước 10/8/2023 (trường hợp các hộ đồng ý với phương án bồi thường và thu hồi đất trước thời hạn).

Theo tình hình thực tế có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

4. Kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư:

Vị trí thu hồi đất có 03 hộ bị thu hồi toàn bộ diện tích đất ở và đất trồng cây lâu năm (vườn) liền thửa với thửa đất ở bị thu hồi, 01 hộ bị thu hồi một phần diện tích đất ở. Việc bố trí tái định cư (bồi thường bằng đất ở) cho các hộ được thực hiện theo quy định. Vị trí dự kiến bố trí tái định cư (bồi thường bằng đất ở) tại khu tái định cư giai đoạn một của dự án.

5. Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Giao Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Việt Nam – Korea; các phòng, cơ quan có liên quan và UBND xã Bình Phú thực hiện lập phương án bồi thường theo quy định pháp luật.

Chi tiết Văn bản đính kèm: 4. kế hoạch.pdf

Ban biên tập