Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 30/08/2021
  • Lượt xem: 3435 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số53/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

- Diện tích đất nông nghiệp là 9.955,15 ha, giảm 1.994,82 ha;

- Diện tích đất phi nông nghiệp là 5.734,82 ha, tăng 2.004,83 ha;

- Diện tích đất chưa sử dụng là 47,00 ha, giảm 10,01 ha.

(Cụ thể tại biểu 01 kèm theo)

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

  - Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.996,18 ha;

- Diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 110,98 ha;

- Diện tích đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 26,57 ha.

(Cụ thể tại biểu 02 kèm theo)

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp là 10,01 ha.

(Cụ thể tại biểu 03 kèm theo)

Văn bản đính kèm signed-27-08-2021_cv 53.nq-hdnd.pdf

Ban Biên tập