NGHỊ QUYẾT Về xây dựng, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025
  • Cập nhật: 27/08/2021
  • Lượt xem: 2343 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐND Về xây dựng, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025

  1. Mục tiêu

1.1. Xây dựng mới trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025

Phấn đấu trong giai đoạn 2021- 2025, xây dựng mới 03 trường học đạt chuẩn quốc gia, đến năm 2025 toàn huyện 60/60 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

- Xây dựng mới 03 trường đạt chuẩn quốc gia:  MN Liên Hoa, MN Tiên Phú, MN Liên Cơ Phong Châu.

1.2. Duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2021-2025 duy trì công nhận lại 57 trường công lập và 2 trường ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 14 trường đạt mức độ 2. Cụ thể:

- Đối với bậc học Mầm non: Duy trì công nhận lại 17 trường công lập và 02 trường ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2).

- Đối với bậc Tiểu học: Duy trì công nhận lại 20 trường (trong đó có 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2).

- Đối với bậc THCS: Duy trì công nhận lại 20 trường.

2. Lộ trình thực hiện.

2.1. Xây dựng mới trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025

- Năm 2021: 02 trường (Mầm non: Tiên Phú, Liên Hoa).

- Năm 2022: 01 trường (Mầm non: Liên Cơ Phong Châu)

2.2. Duy trì công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2021 - 2025, duy trì, kiểm tra công nhận lại 59 trường học đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết văn bản signed-25-08-2021_nq 51.pdf

Ban Biên tập