THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 5/2021
Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 31/05/2021

THÔNG BÁO

Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 5/2021

 

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện (Dự kiến ngày 25/5/2021)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh Tế

2.1. Dự kiến ngày 13/5/2021

Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

2.2.  Dự kiến ngày 18/5/2021

Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo:

+ Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

+ Kế hoạch sản xuất vụ mùa - vụ Đông năm 2021.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Dự kiến ngày 14/5/2021

- Phòng Văn hoá& Thông tin báo cáo kết quả công tác tuyên truyền bầu cử.

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo phương án trường mầm non Liên cơ Phong Châu.

- Phòng Lao động – Thương binh&Xã hội, phòng Văn hóa&Thông tin, UBND xã Trạm Thản  báo cáo phương án bảo vệ, trông coi tại nghĩa trang Chân Mộng - Trạm Thản.

3.2. Dự kiến ngày 18/5/2021

Các phòng: Giáo dục&Đào tạo, Văn hoá &Thông tin, Tư Pháp, Lao động –Thương Binh&Xã hội báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực phụ trách.

 

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (Dự kiến ngày 27/5/2021)

- Thanh tra huyện báo cáo 02 nội dung: công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021; công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo Kế hoạch sản xuất vụ mùa - vụ Đông năm 2021.

- Phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2020.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 5)

Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2020.

Kế hoạch sản xuất vụ mùa - vụ Đông năm 2021.

 Chi tiết văn  bản đính kèm signed-signed-tb_chuong_trinh_cong_tac_thang_5. 2021.pdf

Lịch làm việc tuần