THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 4/2023
Từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023

I. Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND huyện

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 05/4/2023

- Phòng NN&PTNT  báo cáo Kết quả rà soát các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện.

1.2. Dự kiến ngày 14/4/2023

- Phòng NN&PTNT báo cáo Kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2023; Báo cáo kết quả thu quỹ PCTT&TKCN, giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ 2023.

- Phòng TN&MT báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

1.3. Dự kiến ngày 21/4/2023

- Phòng TN&MT báo cáo Kết quả rà soát tồn tại đất đai trên địa bàn huyện (khu 4 xã Phù Ninh, khu 10 xã Tiên Phú, khu 8 xã Trung Giáp...).

- Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế

2.1. Dự kiến ngày 11/4/2023

- Phòng NN&PTNT báo cáo Kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2023; Báo cáo kết quả thu quỹ PCTT&TKCN, giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ 2023.

- Phòng TN&MT báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

- Phòng TC-KH báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ năm 2023.

2.2. Dự kiến ngày 18/4/2023

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo:

+  Thực hiện kiên cố hoá đường giao thông nông thôn

+ Công tác quy hoạch trên địa bàn huyện.

- Phòng TN&MT báo cáo Kết quả rà soát tồn tại đất đai trên địa bàn huyện (khu 4 xã Phù Ninh, khu 10 xã Tiên Phú, khu 8 xã Trung Giáp).

2.3. Dự kiến ngày 20/4/2023

- Phòng KT&HT báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện giai đoạn 2021-2025".

- Phòng NN&PTNT báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025"

2.4.  Căn cứ tình hình thực tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

2.5. Căn cứ tình hình thực tế, Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn thuộc lĩnh vực Kinh tế.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch phụ trách Khối Văn hoá –Xã hội

3.1. Dự kiến ngày 12/4/2023

- Các phòng chuyên môn báo cáo tiến độ xây dựng NTM thuộc lĩnh vực Văn hoá – Xã hội.

- Phòng Văn hoáThông tin, Trung tâm VH-TT-DL&TT  báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch tham gia các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023.

- Phòng Giáo dục & Đào tạo báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Chuyển đổi số - Giáo dục STEM” và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023.

3.2. Dự kiến ngày 19/4/2023

- Phòng Nội vụ báo cáo:

+ Sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Phù Ninh, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021 - 2025".

+ Kế hoạch tổ chức Đại hội các Hội: Hội Khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong.

3.3. Căn cứ tình hình thực tế, Ban quản lý dự án báo cáo tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực Văn hoá – Xã hội.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

1. Dự kiến ngày 17/4/2023

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

2. Dự kiến ngày 26/4/2023

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo:

+ Dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX (phần về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; hoạt động của HĐND và UBND trong phần xây dựng hệ thống chính trị).

+ Báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Phù Ninh"

- Phòng KT&HT báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện giai đoạn 2021-2025".

- Phòng Nội vụ báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Phù Ninh, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021 - 2025".

- Phòng NN&PTNT báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025"

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 4)

(1) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023; Kết quả thu, chi ngân sách huyện quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023.

(2) Báo cáo công tác quản lý đất công ích trên địa bàn (đối với 09 xã còn lại).

(3) Kết quả rà soát nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rà soát trên địa bàn huyện những diện tích còn dôi dư, có thể phù hợp với quy hoạch sử dụng đất…nghiên cứu để công nhận, hợp thức và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân…(trước mắt là ở thị trấn Phong Châu và trung tâm các xã).

(4) Báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

(5) Kết quả rà soát các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện.

(6) Báo cáo kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2023.

(7) Thực hiện Kế hoạch  thực hiện Đề án Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

(8) Kết quả rà soát tồn tại đất đai trên địa bàn huyện (khu 4 xã Phù Ninh, khu 10 xã Tiên Phú, khu 8 xã Trung Giáp...).

Lịch làm việc tuần