THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 12/2022
Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 12/12/2022

- Phòng NN&PTNT báo cáo:

+ Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 94 -NQ/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi diện tích bạch đàn chồi trên địa bàn huyện, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

+ Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 95 -NQ/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển vùng hồng đặc sản Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2025.

- Phòng VH&TT báo cáo sơ kết thực 01 năm hiện Nghị quyết số 87 -NQ/HU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa các khu dân cư trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2024.

- Phòng GD&ĐT báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 89- NQ/HU ngày của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

- Trung tâm VH-TT-DL&TT báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 88-NQ/HU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cấp hệ thống đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh cấp xã huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2023.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo công tác chuẩn bị Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

- Phòng LĐ-TB&XH báo cáo kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

1.2. Dự kiến ngày 16/12/2022 (Hội nghị Hành chính giao kế hoạch 2023)

1.3. Dự kiến ngày 23/12/2022

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị năm 2022.

- Phòng KT&HT Báo cáo kết quả thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhiệm vụ năm 2023.

- Phòng TN&MT báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, kế hoạch năm 2023.

          2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh Tế

2.1. Dự kiến ngày 07/12/2022

- Phòng NN&PTNT báo cáo:

+ Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 94 -NQ/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi diện tích bạch đàn chồi trên địa bàn huyện đến năm 2023, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

+ Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 95 -NQ/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển vùng hồng đặc sản Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2025.

2.2. Dự kiến ngày 14/12/2022

- Thanh tra huyện báo cáo:

+ Kết quả việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị năm 2022.

+ Kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra do các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện thực hiện, dự kiến năm 2023.

- Phòng KT&HT Báo cáo kết quả thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Phòng NN&PTNT báo cáo kế hoạch trồng cây đầu Xuân năm 2023.

2.3. Dự kiến ngày 21/12/2022

- Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhiệm vụ năm 2023.

- Phòng TN&MT báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, kế hoạch năm 2023.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Dự kiến ngày 08/12/2022

- Phòng VH&TT báo cáo sơ kết thực 01 năm hiện Nghị quyết số 87 -NQ/HU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa các khu dân cư trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2024.

- Phòng GD&ĐT báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 89- NQ/HU ngày của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

- Trung tâm VH-TT-DL&TT báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 88-NQ/HU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cấp hệ thống đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh cấp xã huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2023.

3.2. Dự kiến ngày 09/12/2022

- Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo công tác chuẩn bị Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

- Phòng LĐ-TB&XH báo cáo kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2022.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (Dự kiến ngày 19/12/2022)

- Phòng NN&PTNT báo cáo kế hoạch trồng cây đầu Xuân năm 2023.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo Chương trình làm việc của UBND huyện năm 2023

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 12)

(1) Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 94 -NQ/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi diện tích bạch đàn chồi trên địa bàn huyện, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

(2) Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 95 -NQ/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển vùng hồng đặc sản Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2025.

(3) Báo cáo sơ kết thực 01 năm hiện Nghị quyết số 87 -NQ/HU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa các khu dân cư trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2024.

(4) Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 89- NQ/HU ngày của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

(5) Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 88-NQ/HU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cấp hệ thống đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh cấp xã huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2023.

(6) Báo cáo công tác chuẩn bị Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

(7) Dự thảo kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2022.

Chi tiết văn bản signed-signed-chuong trinh cong tac thang 12.2022.pdf

Lịch làm việc tuần