THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 11/2021
Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 02/11/2021

          - Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo 02 nội dung: danh mục các dự án thu hồi vì mục đích an ninh – quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022; Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn huyện Phù Ninh.

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả thanh tra các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện

1.2. Dự kiến ngày 15/11/2021

          - Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã tiến hành trong  năm 2021, chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh Tế

2.1. Dự kiến ngày 03/11/2021

Phòng NN&PTNT báo cáo các nội dung sau:

- Việc chuẩn bị hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Bảo Thanh.

- Công tác bàn giao các công trình thuỷ lợi; công tác nghiệm thu công việc tưới tiêu vụ mùa, vụ đông năm 2021.

- Báo cáo tiến độ công tác phòng chống thiên tai&tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

- Tiến độ thực hiện của tổ tư vấn quy hoạch hồng không hạt Gia Thanh giai đoạn 2020-2025.

2.2. Dự kiến ngày 17/11/2021

Phòng NN&PTNT báo cáo các nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm – Xuân năm 2021.

- Chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm báo cáo dự thảo kế hoạch xoá bỏ bạch đàn chồi đến năm 2023.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Dự kiến ngày 19/11/2021

Phòng Lao động- Thương binh&Xã hội báo cáo kết quả xóa nhà tạm cho các đối tượng: hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công,các đối tượng khác trên địa bàn huyện năm 2021, kế hoạch năm 2022.

3.2. Căn cứ vào tình hình thực tế,  Các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các nội dung được phân công nhiệm vụ.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện  (dự kiến ngày 23/11/2021)

Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

III. Các nội dung trình tại kỳ họp thứ Ba HĐND huyện

(1) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

(2) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022;

(3) Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách năm 2022.

(4) Báo cáo công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

(5) Báo cáo công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

(6) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022.

(7) Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Thường trực HĐND và UBND huyện đã thống nhất quyết định giữ hai kỳ họp HĐND huyện.

(8) Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XXIII.

(9) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(10) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2022.

(11) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

(12) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Đề án "Phát triển giáo dục&đào tạo huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

(13) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

(14) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022

(15) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về bổ sung thành viên UBND huyện.

(16) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về bổ sung thành viên UBND huyện.

(17) Báo cáo công tác phòng chống Covid-19 năm 2021.

 

IV. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 11)

(1) Báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã tiến hành trong  năm 2021, chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022

(2) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

(3) Báo cáo kết quả xóa nhà tạm cho các đối tượng: hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công,các đối tượng khác trên địa bàn huyện năm 2021, kế hoạch năm 2022

(4) Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; danh mục các dự án thu hồi vì mục đích an ninh – quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022.

Lịch làm việc tuần