THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 1 năm 2023
Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 31/01/2023

I. Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện (Dự kiến ngày 12/01/2023)

- Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023.

- Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

          2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế (Dự kiến ngày 09/01/2023)

- Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023.

- Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất báo cáo:

+ Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

+ Báo cáo công tác thống kê đất đai năm 2022.

- Phòng TN&MT, Văn phòng đăng kí đất đai và phát triển quỹ đất: báo cáo kết quả công tác bàn giao công việc giữa các đơn vị.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội (dự kiến ngày 11/01/2023)

Ban Chỉ Huy quân sự huyện báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân 2023.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (dự kiến ngày 12/01/2023)

- Quán triệt một số nội dung công tác chuẩn bị Tết Quý Mão 2023, các hoạt động trước, trong và sau Tết.

- Ban Chỉ Huy quân sự huyện báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân 2023.

III. Các nội dung dự kiến trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 1)

Kết quả thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023.

Chi tiết Văn bản đính kèm: signed-signed-31.12.tb_chuong_trinh_cong_tac_thang_1.2023 2.pdf

Lịch làm việc tuần