THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 02 năm 2023
Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch:

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 02/02/2023

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường giao thông nối từ đường tỉnh 325B (Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao) – quốc lộ 2 – đường tỉnh 323H – đường huyện P2 (Cụm công nghiệp Phú Gia - huyện Phù Ninh).

1.2. Dự kiến ngày 09/2/2023

- Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023.

- Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

1.3. Dự kiến ngày 13/2/2023

- Phòng Văn hoá và Thông tin báo cáo Kế hoạch tham gia các hoạt động phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023

- Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất báo cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – hội

* Dự kiến ngày 06/02/2023

- Phòng Văn hoá và Thông tin báo cáo Kế hoạch tham gia các hoạt động phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo xin chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại CBQL trường học quý I/2023.

- Các đơn vị: Lao động - Thương binhXã hội, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học báo cáo kết quả vận động, sử dụng các loại quỹ năm 2022; kế hoạch triển khai năm 2023.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

3.1. Dự kiến ngày 01/02/2023

- Phòng Tài nguyênMôi trường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023.

3.2. Dự kiến ngày 07/02/2023

Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất báo cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn huyện.

3.3. Căn cứ tình hình thực tế, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chủ trì phối hợp với Tổ công tác báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (dự kiến ngày 02/02/2023)

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 02)

1. Kế hoạch tham gia các hoạt động phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương –Lễ hội Đền Hùng năm 2023.

2. Kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023.

3. Tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

4. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Lịch làm việc tuần