QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND huyện và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2022
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

Lịch làm việc tuần