Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 11/2020
Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 30/11/2020

THÔNG BÁO

Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 11/2020

                                    

 

 

 

I. Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

* Dự kiến ngày 11/11/2020

- Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả xóa nhà tạm cho các đối tượng: hộ nghèo và các đối tượng chính sách của huyện năm 2020; kế hoạch năm 2021.

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã tiến hành trong  năm 2020, chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021

* Dự kiến ngày 24/11/2020

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ sản xuất vụ mùa năm 2020. Công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh. Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm – Xuân năm 2020-2021.

- Văn phòng HĐND&UBND báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

* Dự kiến ngày 5/11/2020

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh 5 năm, giai đoạn 2021- 2025”.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021 - 2025".

- Phòng Nội vụ báo cáo dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Phù Ninh, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025”.

 

 

* Dự kiến ngày 24/11/2020

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2020.

III. Các nội dung trình HĐND huyện (trong tháng 11)

(1) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2020.

(2) Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

IV. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 11)

(1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021

(2) Báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã tiến hành trong  năm 2020, chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021

(3) Báo cáo kết quả xóa nhà tạm cho các đối tượng: hộ nghèo và các đối tượng chính sách của huyện năm 2020; kế hoạch năm 2021.

(4) Báo cáo dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh 5 năm, giai đoạn 2021- 2025”

(5) Báo cáo dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021 - 2025".

(6) Báo cáo dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Phù Ninh, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025.

(7) Báo cáo dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025”.

 

Các cơ quan được phân công báo cáo theo chương trình chuẩn bị các nội dung, soạn thảo văn bản gửi UBND huyện 04 bản giấy (qua Bộ phận Tổng hợp - Văn phòng HĐND&UBND huyện) theo đúng thời gian trên. Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND huyện sẽ có văn bản mời họp cụ thể./.

Chi tiết tài liệu đính kèm signed-signed-tb chuong trinh cong tac thang 11 nam 2020.pdf

Lịch làm việc tuần

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com