Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thái Long

Chủ tịch UB MTTQ huyện

0912.868.137

2

Hoàng Long Quân

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

0974.085.215

3

Nguyễn Quang Hưng

Bí thư Huyện Đoàn

0916.166.779

4

Nguyễn Trung Thông

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0987.526.177

5

Nguyễn Thị Hoài Hương

Chủ tịch Hội LHPN huyện

0961.894.999

6

Hoàng Minh Phú

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động

0915.155.375