Hội đồng nhân dân

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Đức Tấn

Chủ Tịch HĐND Huyện

02103827469

0988807666

2

Đào Ngọc Thắng

Phó Chủ Tịch TT HĐND Huyện

02103829947

0915222525

3

Nguyễn Ngọc Bích

Phó Chủ Tịch HĐND Huyện

02103829213

0912332671

4

Trần Văn Hoa

Trưởng Ban Pháp Chế
HĐND Huyện

02103762494

0978652449

5

Nguyễn Thị Kim Thanh

Trưởng Ban Kinh Tế -

Xã Hội HĐND Huyện

02103829948

0987565249

6

Hoàng Thị Kim Anh

Phó Trưởng Ban Pháp Chế
HĐND Huyện

 

0989198656

7

Phạm Văn Hậu

Phó Trưởng Ban Kinh Tế - Xã Hội HĐND Huyện

 

0917395389