Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

877 lượt xem
Ngày đăng: 28/03/2019
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên quy mô toàn quốc, nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở.