Ảnh Chốt kiểm soát dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện Phù Ninh