Thủ tục đăng ký khai sinh cho con

Tôi và vợ chưa đăng kí kết hôn nhưng đã có con. Nay tôi muốn đăng kí khai sinh cho con tại xã Tiên Du, huyện Phù Ninh cho con có được không và thủ tục cần những gì?. Tôi xin cảm ơn!

Tại Điều 12 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định: “Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thu tục đăng ký nhận cha, me, con như sau:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
b) Giấy chứng sinh hoặc giấu tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;
c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, me, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.
2. Các giấy tờ khai, trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.
Như vậy, do anh (chị) chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn nên theo quy định trên để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho con của anh (chị), cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền cần phải thực hiện đồng thời 02 thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, con,