Tổ chức, phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025
  • Cập nhật: 04/11/2022
  • Lượt xem: 5023 lượt xem

(Phù Ninh)- Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số: 170/KH-UBND ngày 03/11/2022 về tổ chức, phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề: “Sáng tạo, bứt phá, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thắng lợi chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn huyện; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

2. Yêu cầu

Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua cần phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời có các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; giải pháp sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phấn đấu 100% các xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Phong Châu đạt chuẩn đô thị văn minh. Hoàn thành 9 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả; môi trường sinh thái được bảo vệ, cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; các giá trị văn hóa ở nông thôn được giữ gìn và phát huy; quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao. Đến năm 2024 phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục duy trì nâng cao các tiêu chí đối với 14 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Năm 2022: Có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phù Ninh, Liên Hoa).

- Năm 2023: Có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Tiên Phú, Trung Giáp); 4 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu ( Khu 1,4 và 8 xã Trung Giáp; Khu 10 xã Tiên Phú).

- Năm 2024:

+ Rà soát, đánh giá thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định, xét đề nghị huyện nông thôn mới.

- Năm 2025:

+ Công nhận thị trấn Phong Châu đạt chuẩn đô thị văn minh.

+ Trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

III. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

1. Thi đua huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất góp phần xã hội hóa xây dựng nông thôn mới.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các quy hoạch về xây dựng nông thôn mới, thi đua phát triển kinh tế, đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng và đặc sản, thế mạnh của huyện; đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP huyện Phù Ninh. Phấn đấu đến hết năm 2025, có 16 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP từ hạng 3 sao trở lên.

3. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì kết quả phổ cập Mầm non, Tiểu học, THCS; duy trì chuẩn quốc gia đạt 100% gắn với quy hoạch lại mạng lưới trường lớp. Tiếp tục thi đua đẩy mạnh phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đến năm 2025, tỷ lệ giường bệnh đạt 35 giường/vạn dân; 100% số trạm y tế được kiên cố hóa.

4. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến năm 2025, có 89% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 75% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn Phong Châu đạt chuẩn đô thị văn minh. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cấp xã, khu dân cư; cải thiện môi trường sống ở nông thôn.

5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 1. Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, các cơ quan, đơn vị tùy theo đặc điểm tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ hằng năm để xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua; đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm củng cố, tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm của toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới; hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới hằng năm và giai đoạn 2021 - 2025.

2. Năm 2023, các đơn vị, địa phương chủ động tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm phong trào thi đua, để tiếp tục thực hiện các năm tiếp theo và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025.

3. Hằng năm, thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra kết quả thực hiện phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị.

V. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng, tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia, bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện để tổ chức triển khai thực hiện theo lĩnh vực được giao; tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Tổ chức hiệu quả, vượt chỉ tiêu phong trào thi đua theo chức năng nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị.

b) Đối với cấp xã

- Đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và là đơn vị tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện.

c) Đối với Khu dân cư: Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới và Khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

d) Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Có đóng góp tiền, hiện vật,…trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

- Có đầu tư vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp đạt hiệu quả cao hoặc liên kết, phối hợp tiêu thụ được nhiều sản phẩm nông nghiệp và giải quyết được nhiều việc làm trên địa bàn.

- Tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền vận động hoặc giúp đỡ có hiệu quả các địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

e) Đối với cá nhân

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

- Người lao động (nông dân, công nhân…) tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua với những việc làm thiết thực (đóng góp tiền của, công sức, đất đai…) hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, có phát minh, sáng chế trong lao động, sản xuất góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.

g) Đối tượng khác:         Các tổ chức, cá nhân, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học ở trong và ngoài huyện, tỉnh....có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới của huyện.

2. Hình thức và mức khen thưởng

- Đối với khen thưởng cấp Nhà nước: Các đơn vị trình khen thưởng khi có hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

- Đối với khen thưởng cấp tỉnh: Các đơn vị, địa phương trình khen thưởng vào dịp tổng kết hằng năm hoặc khi có Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

+ Chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới:

 Xã đạt chuẩn nông thôn mới: Thưởng 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

 Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Thưởng 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

- Căn cứ thành tích đóng góp trong phong trào nông thôn mới, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, các cơ quan, đơn vị đề xuất Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

a) Phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết, đăng ký thi đua: cấp xã trong Quý IV năm 2022.

b) Sơ kết phong trào thi đua: Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác chỉ đạo, thực hiện vào dịp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

c) Tổng kết phong trào thi đua: Vào dịp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.

2. Phân công nhiệm vụ

- Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình, kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua về phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

- Giao cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện (phòng Nội vụ) hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những đơn vị hoàn thành sớm các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài huyện về xây dựng nông thôn mới.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội huyện xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền nội dung xây dựng nông thôn mới, tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân hăng hái, tự giác tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới nhằm thúc đẩy thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) phối hợp với phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Thi đua- Khen thưởng) hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xác định mục tiêu, nội dung và tổ chức phát động phong trào thi đua cho phù hợp, thiết thực và có hiệu quả cao.

Chi tiết văn bản kh phat dong phong trao thi dua xdntm giai doan 2021-2025 c-1.pdf

Ban Biên tập