Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học và THCS công lập trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2020
  • Cập nhật: 04/06/2020
  • Lượt xem: 9149 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 04/6/2020, UBND huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch 74/KH-UNBD về việc xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học và THCS công lập trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2020.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích.

- Việc xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học và THCS nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao, nhu cầu biên chế của các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn.

 2. Yêu cầu.

- Tổ chức xét tuyển giáo viên phải được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và theo Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

- Việc xét tuyển viên chức giáo viên phải đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.

III. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG.

1. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

- Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học và giáo viên Trung học cơ sở.

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó:

1.1. Giáo viên Tiểu học: 25 chỉ tiêu, gồm:

          + Giáo viên Văn hóa: 20 chỉ tiêu.

          + Giáo viên Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu.

          + Giáo viên Tin học: 02 chỉ tiêu.

1.2. Giáo viên Trung học cơ sở: 06 chỉ tiêu, gồm:

          + Giáo viên Ngữ Văn: 06 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

II. ĐỐI TƯỢNG TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Đối tượng:

Là người tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng; đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Cụ thể:

 * Đối với giáo viên tiểu học:

- Giáo viên Văn hóa Tiểu học: Là những người tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục Tiểu học; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

- Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học: Là những người tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành Tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tiếng Anh, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (phải có chứng chỉ công nhận đạt trình độ B2 trở lên); có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

- Giáo viên Tin học Tiểu học: Là những người tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành Tin học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tin học, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

- Giáo viên Ngữ văn: Là những người tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành Ngữ Văn hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ Văn, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Lưu ý: Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được quy đổi theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Phù Ninh năm 2020:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

e. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao;

f. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

g. Những người trúng tuyển phải chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công công tác của UBND huyện.

3. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển.

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG:

1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển.

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

- Phiếu đăng ký dự xét tuyển (theo mẫu quy định, có dán ảnh);

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, có dán ảnh 4x6.;

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bảng điểm kết quả học tập (hoặc bản sao học bạ) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra).

- Sổ hộ khẩu có tên thí sinh đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Bản sao các giấy tờ có liên quan đến tiêu chuẩn ưu tiên theo quy định (nếu có);

- Bản sao sổ BHXH, giấy xác nhận của cơ quan đã hợp đồng làm việc trong trường hợp đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, chức danh cần tuyển và có thời gian tham gia BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên (nếu có);

- 02 ảnh 4 x 6 có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh dự tuyển phía sau ảnh, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- 03 bì thư có ghi địa chỉ người nhận và dán tem; họ tên thí sinh đăng ký dự tuyển được ghi ở mặt sau phong bì.

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng;

- Không nhận hồ sơ và phiếu dự tuyển đối với những trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ;

- Các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan đều phải chứng thực; Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trọng túi hồ sơ (theo mẫu);

- Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt;

- Hồ sơ đã nộp, không trả lại. Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ.

2. Lệ phí tuyển dụng

Phí xét tuyển được thực hiện theo Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng ngạch hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí: dự kiến 500.000đ/01 người.

V. NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức giáo viên được thực hiện theo 2 vòng được quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2

Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì tiếp tục tham gia sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ tại vòng 2, như sau:

a) Thí sinh phải thực hành giảng dạy 01 tiết học (bằng hình thức giả định, mô phỏng) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển; thời gian thực hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giờ dạy của học sinh Tiểu học và học sinh Trung học cơ sở;

- Thí sinh thực hiện bốc thăm bài giảng để kiểm tra thực hành;

b) Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

c) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

2. Chế độ ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức giáo viên thực hiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 (các thí sinh tham dự xét tuyển chỉ cần nộp một loại giấy chứng nhận ưu tiên được tính cộng điểm ưu tiên cao nhất).

VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người dự tuyển viên chức giáo viên thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học, THCS huyện Phù Ninh năm 2020 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

          VII. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN:  

1. Trình tự, thời gian

- Thông báo trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ; đăng trên trên Cổng thông tin điện tử huyện; niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện: Từ ngày 04/6/2020.

- Phát hành hồ sơ, phiếu đăng ký xét tuyển (trong ngày và giờ làm việc): Từ ngày 05/6/2020 đến ngày 04/7/2020.

- Thu nhận phiếu đăng ký xét tuyển (trong ngày và giờ làm việc): Từ ngày 05/6/2020 đến hết ngày 04/7/2020.

- Xét tuyển vòng 1: Từ ngày 11/7/2020.

- Lập danh sách những người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2 tại trụ sở UBND huyện Phù Ninh, thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2: Từ ngày 11/7/2020.

- Bắt thăm bài giảng: Ngày 12/7/2020 tại trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng (Khu Đồng Giao, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

- Xét tuyển vòng 2 (thực hành giảng dạy): Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 17/7/2020.

- Niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở UBND huyện và trên cổng thông tin điện tử của huyện; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển: Ngày 23/7/2020.

- Đối chiếu hồ sơ gốc: Ngày 29/7/2020.

- UBND huyện duyệt kết quả; trình Sở Nội vụ thẩm định; ra Quyết định tuyển dụng: Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 05/8/2020.  

Tùy theo tình hình cụ thể, Hội đồng xét tuyển có thể điều chỉnh về thời gian cho phù hợp.

2. Địa điểm:

- Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự xét tuyển: Tại Phòng Nội vụ UBND huyện Phù Ninh (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

- Địa điểm xét tuyển vòng 2: Tại trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng (khu Đồng Giao, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

- Địa điểm làm việc của Hội đồng xét tuyển: Phòng Nội vụ, UBND huyện Phù Ninh (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Chi tiết xem thêm file đính kèm: signed-signed-kh xet tuyen vien chuc giao duc 2020.pdf