Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025
  • Cập nhật: 23/04/2019
  • Lượt xem: 24535 lượt xem

(Phù Ninh)- Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn huyện Phù Ninh nhằm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo có ý thức làm chủ và trách nhiệm công dân. Đây là kế hoạch mang tính dài hơi, kỳ vọng cải thiện môi trường giáo dục theo hướng tích cực, chuẩn hóa, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa học đường hiện nay.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể, theo các giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2018 – 2020) 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng. Hằng năm, có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường. Sau khi đạt được các chỉ tiêu này, giai đoạn tiếp theo, các chỉ tiêu đều được nâng lên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục.

Lãnh đạo trường THPT Tử Đà, đại diện Hội cha mẹ học sinh, giáo viên và học sinh nhà trường trồng cây, tạo cảnh quan môi trường.

          Kế hoạch được thực hiện với 5 giải pháp chủ yếu. Các giải pháp tập trung vào việc tuyên tuyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

          Huyện Phù Ninh hiện có 64 trường (mầm non, tiểu học, THCS), 3 trường THPT, 01 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 01 trường Cao đẳng. Để thực hiện kế hoạch hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Giáo dục & đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch. Các phòng: Lao động, thương binh & xã hội, Văn hóa & thông tin; Đoàn Thanh niên, Công an huyện, Đài truyền thanh, các xã, thị trấn… triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử, văn hóa học đường đối với đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý. Giám sát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện hằng năm để UBND huyện tiếp tục chỉ đạo.   

          Để xây dựng được văn hóa ứng xử trong nhà trường, rất cần cụ thể hóa những hành vi, cách giao tiếp, ứng xử trong môi trường học đường, phù hợp với từng đối tượng của cấp học thì mới thể hiện được “sự tôn nghiêm” nơi trường học. Cần tập trung ở một số nội dung cơ bản như: truyền thống “tôn sư trọng đạo”; hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; lễ phép với thầy cô giáo; kính trên nhường dưới, thân ái với bạn bè. Mỗi trường học sẽ căn cứ vào điều kiện học sinh, cấp học cũng như về văn hóa địa phương để xây dựng cho phù hợp. Quy định rõ ràng, cụ thể những chừng mực từ nhiều phía giữa giáo viên, học sinh và cả phụ huynh. Điều quan trọng, để thực hiện tốt kế hoạch và đem lại hiệu quả phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cốt lõi là sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

          Muốn xây dựng được văn hóa ứng xử thì trước hết phải hình thành thói quen từ gia đình, nhà trường và cả xã hội. Đặc biệt, giáo viên phải là người có văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp để soi rọi cho học sinh nhìn vào, học tập.

Một số hình ảnh Diễn đàn vì 1 môi trường không bạo lực tại trường THPT Tử Đà:
Kim Thu (Phòng VHTT)