Phù Ninh đẩy mạnh hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
  • Cập nhật: 12/03/2019
  • Lượt xem: 11964 lượt xem

(Phù Ninh) - Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và địa phương trong huyện đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

(Phù Ninh) - Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và địa phương trong huyện đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, huyện đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động về công tác cán bộ nữ và hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung và hình thức đa dạng. Từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về giới và bình đẳng giới cho mọi người dân ở cộng đồng, cán bộ công nhân, viên chức, người lao động nói chung và các nhà quản lý, hoạch định chính sách nói riêng; đồng thời khẳng định vai trò của cán bộ nữ trong các hoạt động xã hội. Công tác phát triển đảng viên nữ; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực của cán bộ nữ; quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo được tăng cường nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong các lĩnh vực. Hiện nay tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 19,5% . Trong lĩnh vực kinh tế, lao động -  việc làm, có 21 nữ giám đốc chiếm 14,6%. Trong lĩnh vực giáo dục  đào tạo có 111 cán bộ quản lý trường học là nữ chiếm 76,1%.

Huyện đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các câu lạc bộ, mô hình: “Địa chỉ tin cậy”, “Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình”, “Gia đình hạnh phúc”, … được thành lập, duy trì và nhân rộng mạng lưới đã góp phần hỗ trợ, tư vấn giúp các nạn nhân bị bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong huyện cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận với các dịch vụ xã hội một cách cơ bản và bình đẳng; vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững.

Huyện đã tích cực tổ chức đào tạo, giới thiệu việc làm cho người dân tại các xã, thị trấn, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ; tổ chức các lớp dạy nghề; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng; kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, nuôi … cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Đã xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ làm kinh tế trang trại, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Hàng năm huyện đã giải quyết việc làm cho trên 897 lao động mới, xuất khẩu lao động đạt trên 200 người/năm (trong đó lao động nữ chiếm gần 50%). Hàng trăm hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 2,8%.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó vai trò nòng cốt là tổ chức Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, Hội Phụ nữ các cấp, Phòng Lao động – Thương binh & XH huyện, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện xác định tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương trong huyện thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Các cấp, ngành tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ theo quy định; thúc đẩy vai trò phụ nữ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân vì sự tiến bộ của phụ nữ…

Một số hình ảnh

 

Kim Cúc