Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở xã Trị Quận
  • Cập nhật: 02/04/2019
  • Lượt xem: 18275 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 1/4/2019 tại hội trường UBND xã Trị Quận tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở xã Trị Quận Tham dự lễ ra quân có các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể, trưởng khu dân cư của 10 khu, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở xã Trị Quận.

 

Xác định rõ Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở  có ý nghĩa hết sức to lớn để các cấp Đảng, chính quyền hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt cuộc Tổng điều tra năm 2019 sẽ thực hiện phiếu điều tra bằng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, đòi hỏi phải có đội ngũ điều tra viên nắm vững các thao tác và nghiệp vụ, cũng như thiết bị để thực hiện.  Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Trị Quận đã tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên hệ thống đài truyền thanh và các cuộc họp ở khu dân cư. Các điều tra viên sau khi được tâp huấn đã nắm vững kỹ năng điều tra, thu thập thông tin. Ngay sau lễ ra quân các đồng chí trong BCĐ, trưởng khu dân cư đã tổ chức điều tra tại các khu dân cư theo đúng kế hoạch, việc thực hiện việc rà soát, cập nhật theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo huyện, kết quả cập nhật và đồng bộ dữ liệu sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.


 

Đồng chí Trần Văn Tấn - PCT UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo điều dân số và nhà ở xã Trị Quận giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chỉ đạo và các khu dân cư.


 

Ngọc Sơn