Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I/2019
  • Cập nhật: 11/04/2019
  • Lượt xem: 17798 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 10/4/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì hội nghị.

Toàn huyện hiện có 7 cơ quan, đơn vị thực hiện và thực hiện một số lĩnh vực liên quan đến công tác khoa giáo. Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã nghe và thảo luận, bổ sung ý kiến vào báo cáo kết quả công tác khoa giáo quý I, nhiệm vụ quý II của khối. Theo đó, trong quý các đơn vị đã chủ động tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo, đặc biệt là trong công tác tham mưu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành trong khối đã tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, Nghị quyết số 39-NQ/TW “Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” và Chỉ thị số 27-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2019; báo cáo kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo.  Trong quý I/2019, các cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo của huyện đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác giáo dục đào tạo được chú trọng nâng cao chất lượng cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện trường chuẩn Quốc gia. Đã giải quyết việc làm cho 565 lao động có việc làm. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; tiếp tục duy trì hoạt động của 99 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với trên 3.000 hội viên tham gia. Tổ chức 10 hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho gần 800 lượt cán bộ khuyến nông và hộ nông dân; triển khai xây dựng các mô hình trình diễn. Tiếp tục duy trì và khẳng định uy tín, chất lượng của 02 nhãn hiệu tập thể là “Hồng không hạt Gia Thanh” và “Chè Chùa Tà xã Tiên Phú”; tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Cá thính Từ Đà”  góp phần quảng bá, giới thiệu, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm. Công tác bảo vệ môi trường: tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong nhân dân, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

 

Trong quý II, các cơ quan trong khối Tuyên giáo của huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác Khoa giáo nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Thanh Loan (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)