Tiếp tục triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
  • Cập nhật: 01/07/2022
  • Lượt xem: 4606 lượt xem

(Phù Ninh)-Đến nay, toàn huyện cơ bản đã hoàn thành mũi tiêm cơ bản cho người ≥18 tuổi và cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, tiến độ tiêm chủng vắc xin trên địa bàn huyện còn chậm; đặc biệt là tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người trên 18 tuổi là 40,5%, mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 33,8% chưa đạt mục tiêu về tiến độ theo quy định. Nguyên nhân cơ bản do: (i) Xuất hiện ngày càng phổ biến tình trạng người dân chủ quan, lơ là với dịch bệnh, không tự giác tham gia, thậm chí từ chối tiêm chủng cho bản thân và con em mình; (ii) Một số địa phương, cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chưa quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiêm chủng vắc xin. Để đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục duy trì miễn dịch cộng đồng, bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân dân. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau

1. Phấn đấu đến hết 31/8/2022, toàn huyện đạt các chỉ tiêu cơ bản về tiêm vắc xin phòng COVID-19 phù hợp theo từng nhóm đối tượng, cụ thể:

          a) Đối với nhóm người từ 18 tuổi trở lên:

          - Tỷ lệ người đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) được tiêm đạt 95% đến hết 31/8/2022.

          - Tỷ lệ người đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) được tiêm đạt tối thiểu 90% đến 31/7/2022 và 95% đến hết 31/8/2022.

Trong đó, đến ngày 31/7/2022, trên 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các đảng viên tại các khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh có đủ điều kiện tiêm mũi 4 cần được tiêm chủng.

          b) Đối với nhóm trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi: Tỷ lệ trẻ đủ điều kiện được tiêm mũi 3 tối thiểu đạt 80% vào 31/7/2022 và 95% đến hết 31/8/2022. 

          c) Đối với nhóm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Tỷ lệ trẻ đủ điều kiện được tiêm mũi 1 tối thiểu đạt 80%, mũi 2 đạt tối thiểu 40% vào 31/7/2022; đạt từ 95% và 80% đến hết 31/8/2022.

- Tỷ lệ trẻ đủ điều kiện được tiêm mũi 2 đạt trên 95% cuối quý III/2022.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, UBND các xã, thị trấn

- Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư, các Cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở giáo dục... thực hiện nêu gương, chủ động, tự giác tham gia tiêm chủng mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) đối với người từ 18 tuổi trở lên và đồng ý cho con em mình từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, mũi 2. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong tiêm chủng COVID-19.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền vận động, rà soát danh sách đối tượng, kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai công tác tiêm chủng... ; trao đổi thông tin kịp thời để phối hợp, tham mưu giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

3. Phòng Y tế

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc đẩy mạnh tiến độ tiêm các mũi vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo theo đúng quy định.

4. Trung tâm Y tế

- Tổng hợp, đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 theo từng nhóm đối tượng gửi Sở Y tế phân bổ vắc xin kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo đủ vắc xin đáp ứng các chỉ tiêu được xác định ở Mục 1 nêu trên. Tổ chức tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí, tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng phải huỷ vắc xin do hết hạn.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế &Hạ tầng, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát đối tượng, tổ chức chiến dịch tiêm chủng lưu động mũi 3, mũi 4 cho người lao động tại các doanh nghiệp, các Cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn/ thuộc thẩm quyền quản lý. Tổng hợp, báo cáo số liệu tiêm chủng về UBND huyện (qua phòng Y tế) và Sở Y tế theo quy định.

5. Phòng Văn hóa &Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao -Du lịch và Truyền thông huyện                                                                                                                          

- Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến vắc xin COVID-19 để người dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và trách nhiệm của mình, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của từng cá nhân, gia đình và toàn thể cộng đồng trong công tác tiêm phòng. Kịp thời đưa tin các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung tiêm chủng vắc xin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là lợi ích của tiêm chủng vắc xin; quá trình suy giảm miễn dịch với COVID-19 sau thời gian tiêm chủng, sự xuất hiện các biến chủng mới của SARS-CoV-2,...

- Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tích cực phát tin, bài, thông điệp, nhắc nhở, đôn đốc người dân đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và cho con em mình đi tiêm theo hướng dẫn và khuyến cáo của ngành y tế.

6. UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội tập trung cao nhất đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trên địa bàn nhằm đạt chỉ tiêu cơ bản về tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng tại Mục 1 nêu trên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác tiêm chủng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến vắc xin COVID-19 để người dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và trách nhiệm của mình, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của từng cá nhân, gia đình và toàn thể cộng đồng trong công tác tiêm phòng.

- Khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách:

+ Người ≥18 tuổi đủ điều kiện tiêm mũi vắc xin 19 nhắc lại lần 2 (mũi 4)

+ Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại (mũi 3)

Chi tiết văn bản signed-signed-01.7 vv trien khai cac bp day nhanh tien do tiem vac xin phong covid-19.pdf

Ban Biên tập