KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ Về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2025 (theo Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/12/2020 của BCH Đảng bộ huyện)
  • Cập nhật: 30/06/2022
  • Lượt xem: 4710 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 29/6/2022, Huyện ủy Phù Ninh ban hành Kết luận: 235-KL/HU Về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2025. Ban biên tập xin đăng tải toàn văn Kết luận như sau:

Ngày 24  tháng 6 năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã họp nghe: Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Dự họp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các phòng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài Nguyên và môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận thảo luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện thống nhất kết luận:

Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo đánh giá của UBND huyện về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cụ thể sau:

Trong thời gian vừa qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, văn hóa – xã hội nông thôn được gìn giữ, phát huy các truyền thống tốt đẹp ở địa phương. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nhất là đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa, thể thao được nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm thực hiện có hiệu quả, ứng dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất được khuyến khích đẩy mạnh. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay toàn huyện đã có 14/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng nông thôn mới vẫn gặp nhiều khó khăn và tồn tại: Công tác chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền một số xã chưa thực sự quyết liệt, chưa năng động, sáng tạo trong  việc thực hiện, còn tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào nguồn vốn của Nhà nước. Sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội chưa thường xuyên, rõ nét; công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới triển khai còn chậm; công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực còn hạn chế; việc giải quyết những vướng mắc về đất đai còn chưa được kịp thời và dứt điểm; sản phẩm đặc trưng của các địa phương còn ít. Vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác tham mưu của một số phòng, ban, ngành, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nhiều việc còn chậm, thiếu chủ động, chưa thực sự bám sát cơ sở; việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn; hệ thống giao thông, thuỷ lợi, thiết chế văn hoá; giáo dục ở một số địa phương đòi hỏi đầu tư lớn, trong khi nguồn lực chưa được đảm bảo so với nhu cầu; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều việc còn chưa được thống nhất, thường xuyên và chậm so với yêu cầu đề ra...

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, phấn đấu xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất chỉ đạo mục tiêu cụ thể như sau:

I. Quan điểm chỉ đạo:

1. Tập trung tích cực chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và đạt thấp, phấn đấu xây dựng 02 xã (Phù Ninh, Liên Hoa) đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022.

2. Thống nhất chọn 02 xã (Tiên Phú, Trung Giáp) để tập trung chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, đánh giá và thực hiện các  tiêu chí (09 tiêu chí) xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đầu năm 2024 hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định, xét đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2025, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (theo đúng mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra).

II. Tổ chức thực hiện:

1- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tập trung huy động, lồng ghép tối đa mọi nguồn lực để đầu tư thực hiện hiệu quả mục tiêu và các tiêu chí trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới, theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

3- Ban Thường vụ Huyện uỷ giao:

3.1. UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo tính khả thi; chỉ đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện) thực hiện ngay việc phân định cụ thể các nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định phải đạt, để giao cho các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình trong việc thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực của ngành mình phụ trách.

3.2. Đảng uỷ các xã: Tiên Phú, Trung Giáp xây dựng Nghị quyết về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 để tổ chức thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, khả thi.

3.3. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

3.4. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch của UBND huyện.

3.5. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên phụ trách địa bàn theo phân công, bố trí thời gian, tăng cường bám sát cơ sở, cùng cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí đã đề ra; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là các đồng chí được phân công theo dõi, chỉ đạo 02 xã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Phù Ninh, Liên Hoa) và 02 xã (Tiên Phú, Trung Giáp) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Vậy, thông báo để UBND huyện, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện uỷ theo quy định.

Ban biên tập