Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn thiện việc số hóa hộ tịch trên địa bàn huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 11/05/2023
  • Lượt xem: 2482 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 73/KH - UBND về triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn thiện việc số hóa hộ tịch trên địa bàn huyện Phù Ninh, sau đây là nội dung chi tiết:

II. THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG DỮ LIỆU HỘ TỊCH CẦN SỐ HÓA

- Tổng số dữ liệu hộ tịch hiện có theo từng giai đoạn tương ứng trong Sổ hộ tịch:

+ Giai đoạn 1 (1/1/2016-01/4/2019): 25.980 dữ liệu hộ tịch;

+ Giai đoạn 2 (1/4/2006-31/12/2015): 50.141 dữ liệu hộ tịch;

+ Giai đoạn 3 (25/10/1998-31/3/2006): 19.033 dữ liệu hộ tịch;

+ Giai đoạn 4 (1/1/1976-24/10/1998): 8.434 dữ liệu hộ tịch;

+ Giai đoạn 5 (1975 trở về trước): không có dữ liệu hộ tịch.

Ghi chú: Số liệu Phòng Tư pháp tổng hợp từ báo cáo của UBND các xã, thị trấn từ 01/4/2019 trở về trước, chưa tính số liệu có thể phát sinh chưa được cập nhật thông qua sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp kể từ ngày 01/4/2019.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1.  Tuyên truyền, quán triệt các văn bản triển khai Đề án 06/CP

a) Nội dung: Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Đề án 06/CP, các văn bản triển khai thực hiện và Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân về tầm quan trọng, hiệu quả và lợi ích của Đề án 06/CP và việc số hóa dữ liệu hộ tịch.

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổng hợp, rà soát, thống kê, đánh giá tình trạng sổ hộ tịch và số lượng dữ liệu hộ tịch tương ứng đang lưu giữ

a) Nội dung: Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn (công chức Tư pháp - Hộ tịch) thực hiện tổng hợp, rà soát, thống kê, đánh giá tình trạng sổ hộ tịch và số lượng dữ liệu hộ tịch tương ứng đang lưu giữ (phô tô, chứng thực bản sao sổ hộ tịch, nghiêm chỉnh chấp hành lưu trữ sổ hộ tịch theo đúng quy định) bảo đảm sẵn sàng phối hợp với cơ quan Công an và các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1292/HTQTCT-QLHC.

b) Thời gian thực hiện: Xong trước 20/4/2023.

3. Khảo sát, đánh giá địa điểm và lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin

a) Nội dung: Việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện tại Công an các xã, thị trấn, Công an tỉnh có trách nhiệm bố trí địa điểm lắp đặt và kết nối hệ thống máy tính đã được trang bị với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nhập dữ liệu.

b) Thời gian hoàn thành: Xong trước 30/4/2023.

4. Tập huấn, hướng dẫn công tác nhập dữ liệu

a) Nội dung: Công an huyện chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác nhập dữ liệu trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo các bước tại Quy trình 1292/HTQTCT-QLHC cho cán bộ, công chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong quá trình nhập dữ liệu.

5. Nhập dữ liệu hộ tịch tại 02 cấp: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn

a) Nội dung:

- Công an huyện chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế thành lập các Tổ nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nhập dữ liệu (thành phần gồm: cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, Đoàn thanh niên... và công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp đối với việc nhập dữ liệu hộ tịch lưu giữ tại Phòng Tư pháp huyện).

- Việc nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch được thực hiện thông qua Phần mềm nhập dữ liệu thông tin do C06 - Bộ Công an xây dựng trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gọi tắt là Phần mềm nhập liệu) đảm bảo theo đúng quy trình 1292/HTQTCT-QLHC. Theo đó, việc nhập dữ liệu hộ tịch được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký/quản lý hộ tịch tại 02 cấp chuẩn bị sẵn các loại sổ hộ tịch (chứng thực các sổ hộ tịch chuyển cho cán bộ nhập dữ liệu của công an) sẵn sàng phối hợp với cơ quan công an để nhập dữ liệu hộ tịch.

Bước 2: Công an cấp xã trực tiếp truy cập Phần mềm nhập liệu (bằng tài khoản cấp cho cá nhân của từng cán bộ, chiến sỹ) phối hợp với công chức làm công tác hộ tịch nhập thông tin cơ bản của công dân có trong sổ hộ tịch vào Phần mềm nhập liệu, Phần mềm nhập liệu sẽ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tra cứu, tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện theo thứ tự ưu tiên: nhập dữ liệu từ Sổ đăng ký khai sinh trước, sau đó đến Sổ đăng ký kết hôn, Sổ Nuôi con nuôi, Sổ đăng ký khai tử và các loại sổ còn lại).

- Trường hợp thông tin công dân có trong sổ hộ tịch thống nhất với các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phần mềm sẽ hiện mẫu nhập liệu (hiển thị sẵn các thông tin công dân có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có thông tin về số định danh cá nhân) để cán bộ nhập bổ sung thông tin từ sổ hộ tịch vào Phần mềm nhập liệu. Về nguyên tắc phải nhập nguyên vẹn, khách quan theo dữ liệu hiện có trong sổ hộ tịch.

- Trường hợp tìm thấy thông tin công dân, nhưng chưa thống nhất thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Sổ hộ tịch (trừ thông tin về nơi cư trú), hoặc trường hợp thông tin khác (ngoài thông tin cơ bản) của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khác với thông tin tương ứng trong Sổ hộ tịch, thì báo cho công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm theo dõi, rà soát, lập danh sách theo dõi riêng, sau đó phối hợp với Công an cấp xã tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định thông tin đúng, hướng dẫn công dân thực hiện điều chỉnh, cải chính theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp không tìm thấy dữ liệu công dân (do chưa thu thập dữ liệu công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) thì tiến hành nhập mới vào phân hệ Sổ hộ tịch tương ứng trên Phần mềm và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b) Thời gian và tiến độ thực hiện: Chia làm 02 giai đoạn cụ thể:

- Giai đoạn 1:

+ Nội dung: Ngay sau khi được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện nhập toàn bộ dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/7/2023.

- Giai đoạn 2:

+ Nội dung: Thực hiện nhập toàn bộ dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023.

c) Địa điểm thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch 02 cấp:

- Cấp xã: Tại Công an các xã, thị trấn.

- Cấp huyện: Tại Công an thị trấn Phong Châu.

6. Đối soát thông tin và chuyển giao dữ liệu đã nhập

a) Nội dung :

Trong quá trình nhập thông tin dữ liệu hộ tịch, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn, công chức làm công tác hộ tịch Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tổ nhập dữ liệu hộ tịch rà soát, kiểm tra, đối chiếu các thông tin đã nhập vào hệ thống đảm bảo chính xác theo Sổ hộ tịch.

b) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 15/10/2023

7. Hoàn thiện số hóa dữ liệu hộ tịch (scan, đính kèm trang sổ) theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

a) Nội dung: Phòng Tư pháp tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND huyện bố trí nguồn lực để hoàn thiện việc số hóa (scan, đính kèm trang sổ) tương ứng, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

b) Thời gian thực hiện: Xong trước tháng 9 năm 2024.

Chi tiết Văn bản đính kèm: ke hoach nhap du lieu ho tich phu ninh.pdf

Ban biên tập