BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC Tháng 06 năm 2022
  • Cập nhật: 04/07/2022
  • Lượt xem: 3814 lượt xem

(Phù Ninh)- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phù Ninh báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng 06/2022 như sau:

I. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

1. Việc giải quyết TTHC tại cấp huyện:

Trong tháng 06/2022, Bộ phận TN & TKQ đã gửi 01 công văn đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xử lý hồ sơ tạm dừng trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Hàng ngày, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên đôn đốc cán bộ các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn xử lý hồ sơ đến hạn trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đồng thời Scan hồ sơ công dân đến làm việc tại Bộ phận một cửa nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bộ phận TN & TKQ đã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (baocaochinhphu.gov.vn)  đảm bảo đúng các yêu cầu, nguyên tắc báo cáo theo quy định. Tổng hợp, cập nhật số liệu của huyện Phù Ninh quý 2 năm 2022 đảm bảo đáp ứng yêu cầu về thời gian chốt số liệu và thời gian báo cáo theo quy định tại thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng chính phủ.

Trong tháng 06/2022, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận tổng số 2586  hồ sơ (tăng 113 hồ sơ = 4,6% so với tháng 5/2022). Trong đó:

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 33 hồ sơ (trong đó: 33 hồ sơ mức độ 2)

+ Số hồ sơ tiếp nhận liên thông từ cấp xã: 18 hồ sơ

+ Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 828 hồ sơ.

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 1758 hồ sơ.

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 1875 hồ sơ. (Quá hạn: 3 hồ sơ)

+ Số hồ sơ đang giải quyết: 741 hồ sơ (chưa đến hạn: 741, quá hạn: 0)

                                              (phụ lục 01, phụ lục 2 kèm theo)

          Trong tháng 6/2022, tồn tại 03 hồ sơ qua hạn thuộc TTHC: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, cán bộ thẩm định: Nguyễn Trường Sơn thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Đến nay các hồ sơ quá hạn trên đã có kết quả trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100% (1707/1707 hồ sơ tiếp nhận thuộc mức độ 3,mức độ 4).

Số hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ BCCI trên địa bàn huyện là 56 hồ sơ.

2. Việc giải quyết TTHC cấp xã, thị trấn:

UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận tổng số 2103 hồ sơ (tăng 483 hồ sơ = 29,8% so với tháng 5/2022), trả kết quả 2098 hồ sơ, tỷ lệ trả sớm và đúng hạn đạt 100%. Trong đó, 635/636 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,mức độ 4, đạt 99,8% (tăng 1,5% so với tháng 05/2022).

* Về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến:

17/17 các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và có kết quả trên 90% (tính theo số lượng hồ sơ trực tuyến/tổng hồ sơ mức độ 3, mức độ 4). Tuy nhiên vẫn còn xã có số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến thấp như: xã Phú Mỹ (18 hồ sơ), xã Phù Ninh (12 hồ sơ), xã Liên Hoa (9 hồ sơ), xã Phú Nham (8 hồ sơ).

Một số xã có số lượng hồ sơ tiếp nhận trong tháng thấp (it hơn 50 hồ sơ): xã Trị Quận (48 hồ sơ), xã Tiên Phú (44 hô sơ), xã Phù Ninh (39 hồ sơ), xã Phú Lộc (20 hồ sơ).

(phụ lục 03 kèm theo)

 

II. Những tồn tại - hạn chế:

Tháng 06/2022, số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của huyện Phù Ninh nhiều nhất trong toàn tỉnh với 1707 hồ sơ. Trong khi đó chủ yếu cán bộ tại bộ phận một cửa Scan hồ sơ nên việc hướng dẫn công dân còn hạn chế.

Số lượng hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn chưa cao.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận liên thông còn thấp so với tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận.

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, trên hệ thống phản ánh kiến nghị - Cổng dịch vụ công Quốc Gia. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận việc chuyển phán ánh kiến nghị của trưởng phòng Nội chính - Cải cách thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ về việc xử lý phản ánh của công dân Trần Thị Bích Thiện - Khu 6 -  xã Trị Quận - huyện Phù ninh – tỉnh Phú Thọ với nội dung phản ánh về việc công dẫn có 03 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết cảu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã quá ngày hẹn nhưng chưa nhận được kết quả TTHC. Sau khi kiểm tra trên Cổng dịch vụ công trưc tuyến của tỉnh, cả 3 hồ sơ của công dân đã có kết quả và trả đúng hạn. Tuy nhiên công dân vẫn phản ánh chưa nhận được kết quả TTHC.

III. Đề xuất, kiến nghị:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trân trọng đề nghị UBND huyện:

- Chỉ đạo các xã cần nghiêm túc trong việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử của tỉnh trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đặc biệt là việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tăng cường nộp hồ sơ liên thông trong một số lĩnh vực có đủ điều kiện thực hiện theo văn bản 380/UBND-VP ngày 31 tháng 3 năm 2022. Yêu cầu cán bộ xã khi được công dân ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện phải nộp liên thông từ cấp xã (yêu cầu đảm bảo thời gian và qui trình theo qui định).

bao cao_0002.pdf

Ban Biên tập