Báo cáo kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022; phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022.
  • Cập nhật: 15/06/2022
  • Lượt xem: 687 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 15/06/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành báo cáo số 144/BC-UBND Báo cáo kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022; phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022.

Ban Biên tập