Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 37,2%
  • Cập nhật: 01/01/2018
  • Lượt xem: 42502 lượt xem

Năm 2017, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Phù Ninh được chú trọng và đạt được những kết quả quan trọng.

Huyện đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2017- 2022. Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cấp huyện và cơ sở đúng tiến độ. Xây dựng Đề án vị trí làm việc và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong năm, đã tổ chức chương trình làm việc của đồng chí Bí thư Huyện uỷ tại 09 xã (Phù Ninh, An Đạo, Gia Thanh, Phú Mỹ, Hạ Giáp, Phú Lộc, Phú Nham, Bình Bộ) nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng, tiến độ xây dựng nông thôn mới; kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ khoá XXVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020; điều chỉnh bổ sung quy định ban hành về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ. Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 - NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qủa”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm vừa qua đó là huyện đã chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2020 theo đúng quy định Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 26 - HD/TW ngày 18/ 8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện chủ trương lồng ghép chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ với Trưởng khu dân cư cơ bản đã được cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo; hướng dẫn việc sắp xếp các chức danh không chuyên trách ở khu dân cư, thuộc đối tượng sắp xếp lại theo Kết luận số 44-KL/TU ngày 22/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ “về việc sắp xếp cán bộ khu dân cư”. Chỉ đạo kiểm điểm công tác lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy. Triển khai kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 - NQ/TU, ngày 21/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn đến năm 2020"; Quy định số 89 - QĐ/TW ngày 04/8/2017 của BCH Trung ương Đảng về "Khung tiêu chuẩn chức danh định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp"; công tác đánh giá, tổng hợp xếp loại tổ chức đảng và đảng viên bước đầu đã khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, góp phần nêu cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017 có 16/43 chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đạt trong sạch vững mạnh (đạt tỷ lệ 37,2%); trong năm đã đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 342 đồng chí đảng viên; kết nạp 176 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 153 đồng chí; thực hiện tốt chế độ chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ngọc Hoàn