Quán triệt các văn bản mới về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo năm 2018
  • Cập nhật: 30/11/2018
  • Lượt xem: 42780 lượt xem

Ngày 28/11, Huyện ủy Phù Ninh đã tổ chức hội nghị quán triệt, thống nhất triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối vối tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và việc lấy phiếu tín nhiệm thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, cán bộ văn phòng Đảng ủy của 19 xã, thị trấn; đồng chí là Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Hướng dẫn số 13-HD/TU ngày 20/11/2018 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Điểm nổi bật nhất của năm nay là các đảng viên được đánh giá qua bản nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể; phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, phân loại đảng viên; phiếu phân loại chất lượng đảng viên; tổng hợp đề xuất mức chất lượng đảng viên của các chủ thể; phiếu lấy ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ…

Cũng tại hội nghị, nhằm giúp công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo các cấp đảm bảo đúng quy định, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy đồng chí Nguyễn Tiến Lượng – TVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quy định số 262- QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Hướng dẫn số 312/HD-UBTVQH14, ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hướng dẫn số 18- HD/TU, ngày 15/12/2014 và Công văn số 1974 - CV/TU, ngày 22/12/2014 của Tỉnh ủy Phú Thọ để cán bộ, đảng viên, người ghi phiếu, người được lấy phiếu tín nhiệm nhận thức sâu cắc, đầy đủ, trách nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND huyện: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ cấp huyện; hướng dẫn, chỉ đạo HĐND cấp xã thực hiện công tác lấy phiếu tín nhiệm theo đúng Hướng dẫn số 312/HD-UBTVQH14, ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2018. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chuẩn bị tốt điều kiện, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ theo quy định vào dịp tổng kết công tác năm 2018 của đơn vị mình.

Ngọc Hoàn